W trosce o młodzież. Stanisław Podoleński SJ, pedagog (nie)znany

Beata Topij-Stempińska

Streszczenie w języku polskim


Troska o harmonijne wychowanie młodych pokoleń jest wpisana w działalność wychowawczą podejmowaną przez wiele środowisk, zaczynając od rodziny, szkoły, przez państwo i Kościół. W II Rzeczypospolitej wszystkie te środowiska podjęły dyskusję nad właściwym kierunkiem wychowania przyszłych pokoleń. Jednym z priorytetowych zadań była troska o właściwe wychowanie zdrowotne i fizyczne młodzieży.

W dyskurs o istotnej roli edukacji prozdrowotnej włączył się jezuita Stanisław Podoleński. Problematyka podjęta w artykule dotyczy jego poglądów na istotę wychowania zdrowotnego i fizycznego jako wyraz troski o harmonijne wychowanie młodych w II Rzeczypospolitej.

Stanisława Podoleńskiego należy zaliczyć do grona aktywnych i zaangażowanych w działalność edukacyjną pedagogów w II Rzeczypospolitej. Bliskie mu były problemy młodych ludzi. W swoich publikacjach podkreślał, że istnieje nierozerwalny związek pomiędzy wychowaniem fizycznym i zdrowotnym a duchowym i intelektualnym człowieka. Jego zdaniem troska o harmonijny rozwój wszystkich sfer młodego człowieka jest podstawowym obowiązkiem rodziców, wychowawców, a nawet całego społeczeństwa.


Słowa kluczowe


Stanisław Podoleński, wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, II Rzeczypospolita, jezuici, młodzież, dzieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ATJKr, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: Stanisław Podoleński, Dokumenty osobiste członków TJ z lat 1920–1969, rkp nr 2022; Dokumenty osobiste, rkp nr 1177, rkp 1927; 1524.

Chomski L., 1927, Wychowanie fizyczne a etyka. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, t. 16, 259–266.

Cieślak S., 2009, Oblicza cierpienia i miłości. Słudzy Boży jezuici – męczennicy z II wojny światowej. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Demel M., 2000, Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. 1–2. Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.

Grzebień L., 1983, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Polska Akademia Nauki. Instytut Historii, 138–139.

Grzebień L., 1993, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich: 1564–1990, t. 9, Kraków, Wydawnictwo WAM, 9.

Hajduk A., 2003, Podoleński Stanisław Tadeusz. W: R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 203–204.

Jakubowski Z., 1987, Ideologia i polityka Kościoła Katolickiego w Polsce – ciągłość i zmiany. „Przegląd Powszechny” 1884–1985. Warszawa, Wydawnictwo ANS.

Kopczyński S., 1927, Hygiena szkolna i wychowanie fizyczne w szkołach Rzeczypospolitej: (sprawozdanie za rok 1924 i 1925). Warszawa, Druk. Kooperatywy Prac. Druk.

Kopczyński S., 1929, Zdrowie dziatwy szkół powszechnych w Polsce. Warszawa, Książnica-Atlas.

Kostkiewicz J., 2012, Wychowanie prorodzinne w myśli społeczno-pedagogicznej ks. Stanisława Podoleńskiego SJ (1887–1945). W: S. Cieślak, B. Topij-Stempińska (red.), Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej. Kraków, WAM, Akademia Ignatianum, 141–167.

Kostkiewicz J., 2013 Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Kuznowicz M., 1934, Fałszywa zwrotnica. „Związkowiec”, nr 5–6, 3–6.

Małolepszy E., 2005, Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna”, z. VI, 57–65.

Okrasa M., 2015, Wskazówki dotyczące wychowania w rodzinie prezentowane na łamach czasopism w XIX wieku, opublikowano: http://wwr.uni.wroc.pl/pl/articles_pl/Tom_002_Art_002_MARZENA_OKRASA.pdf [dostęp: 13.02.2016].

Piasecki E., 1935, Zarys teorji wychowania fizycznego. Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Podoleński S., 1917, Pilnujemy wychowania. „Głosy Katolickie”, nr 199, 3–32.

Podoleński S., 1919, Wychowanie religijne w domu. „Głosy Katolickie”, nr 228–229, 1–31.

Podoleński S., 1930a, Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Podoleński S., 1930b, Psychika dzisiejszej młodzieży. „Przegląd Powszechny”, t. 185, 32–52.

Podoleński S., 1930c, Sport dzisiejszy a wychowanie fizyczne. „Przegląd Powszechny”, t. 188, 292–314.

Podoleński S., 1931, Zarys teorii wychowania fizycznego „Przegląd Powszechny”, t. 190, 102–106.

Podoleński S., 1937, Stan zdrowotny naszej młodzieży szkolnej. „Przegląd Powszechny”, t. 213, 176–194.

Podoleński S., 1938, U progu. Książka dla młodych. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Podoleński S., 1939, Szkoła a zdrowie młodego pokolenia. „Przegląd Powszechny”, t. 222, 363–374.

Rauba R., 2011, Jezuici i wychowanie młodzieży. Lewica.pl, opublikowano: http://lewica.home.pl/?id=24119 [dostęp: 10.02.2016].

Szczepańska B., 2014, Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szymański L., 1995, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. Wrocław, Wydawnictwo AWF.

Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, 2002, R. Wasztyl (red.), Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha.

Weryński H., 1936, Bezdroża wychowania. „Ruch Katolicki”, t. 6, 414–423.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.4.109
Data publikacji: 2017-06-22 12:00:47
Data złożenia artykułu: 2016-10-25 10:28:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 825
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 398

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Beata Topij-Stempińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.