Kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych

Anna Zamkowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule wskazano na istnienie związku między kulturą szkoły a edukacją włączającą. Przedstawiony został model kultury oparty na pracach Edwarda T. Halla i jego zastosowanie w badaniu włączającej kultury szkoły. Omówiono także proces kształtowania włączającej kultury szkoły, głównie w kontekście zmiany przyjętych przekonań i wartości oraz wynikających z tych przeobrażeń konsekwencji praktycznych. W zakończeniu wskazano wybrane trudności w realizacji tego procesu i sposoby ich przezwyciężania.


Słowa kluczowe


edukacja włączająca, kultura szkoły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Booth T., Ainscow M., 2011, Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol, Centre for Studies on Inclusive Education.

Booth T., Ainscow M., 2017, Index for inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge Index for Inclusion Network.

Carrington S., Robinson R., 2006, Inclusive school community: why is it so complex?. “International Journal of Inclusive Education”, 10(4–5).

Corbett J., 1999, Inclusive education and school culture. “International Journal of Inclusive Education”, 3(1).

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję Dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość, 1994. UNESCO, Salamanka.

Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z: Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Olimpiadami Specjalnymi (oprac.), 2014, Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Materiały adresowane do dyrektorów przedszkoli i szkół, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących przedszkola i szkoły ogólnodostępne. Warszawa.

Hall E. T., 1984, Poza kulturą. Warszawa, PWN.

Hall E. T., 1999, Taniec życia: inny wymiar czasu. Warszawa, Wydawnictwo Muza.

Krzychała S., Zamorska B., 2011, Zamknięte i otwarte zmiany kultury szkoły. W: M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Po życie sięgać nowe… Teoria a praktyka edukacyjna. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kugelmass J. W., 2006, Sustaining cultures of inclusion: The value and limitation of cultural analyses. “European Journal of Psychology of Education”, XXI (3).

McMaster Ch., 2015, “Where is _____?”: Culture and the process of change. “International Journal of Whole Schooling”, 11(1).

Schein E. H., 1990, Career anchors. San Diego, University Associates.

Schoen L., Teddlie Ch., 2008, A new model of school culture: a response to a call for conceptual clarity. “School Effectiveness and School Improvement”, 19(2).

Senge P., 2012, The industrial age system of education. W: P. Senge, N. Cambron-McCabe, T. Lucas, A. Kleiner, J. Dutton i B. Smith (red.), Schools that Learn. A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education. New York, Nicholas Brealey.

Szumski G., 2010, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa, Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Tuohy D., 2002, Dusza szkoły: o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa, PWN.

Wiszejko-Wierzbicka D., 2012, Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, III, 4.

Zamkowska A., 2009, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Zollers N. J., Ramanathan A. K., Yu M., 1999, The relationship between school culture and inclusion: How an inclusive culture supports inclusive education. “International Journal of Qualitative Studies in Education”, 12(2).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.2.33
Data publikacji: 2018-04-09 14:33:09
Data złożenia artykułu: 2016-12-03 15:51:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 703
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 249

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Zamkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.