Czas wolny jako jeden z wymiarów życia codziennego dzieci mieszkających w Polsce i w Portugalii

Teresa Parczewska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie doświadczeń dzieci polskich i portugalskich w wieku wczesnoszkolnym dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego po zajęciach w szkole. Liczne badania ukazują kurczenie się czasu wolnego w rodzinach oraz tendencję do coraz rzadszego przebywania na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. Wielu badaczy na całym świecie dostrzega, iż media elektroniczne wypełniają nie tylko czas wolny dziecka, ale również czas zajęć obowiązkowych. Podjęta problematyka rzuca światło na współczesne tendencje związane z problematyką czasu wolnego.


Słowa kluczowe


czas wolny; mass media; dziecko; przyroda; deficyt natury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Buber M., 1968, Wychowanie, „Znak” 166 (4) , 447–449.

Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 1992, Czas wolny – czasem konsumpcji? Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czerepaniak- Walczak M., 2007, Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 219–236.

Durozoi G., Roussel A., 1997, Filozofia: słownik: pojęcia, postacie, problemy. Warszawa, WSiP.

Gagacka M., 2007, Czas wolny studentów – preferencje i uwarunkowania. W: K. Ciżkowicz, M. Sobczak (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Grochociński M., 1980, Rodzina a czas wolny. Gdańsk, KAW.

Herzfeld M., 2004, Antropologia: praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Jaklewicz H., 2009, O kulturowej zmienności wzorów relacji z dzieckiem. W: M. Ejsmond, B. Kosmalska, M. Mendel (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 144–148.

Kazimierczak M., 2007, Czas wolny w etycznej perspektywie. W: K. Ciżkowicz, M. Sobczak (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSG, 15–21.

Kita B., 2003, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów. Kraków, Wydawnictwo Rabid.

Klein S., 2009, Czas: przewodnik użytkownika. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B.

Louv R., 2008, Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill, Algonquin Books.

Louv R., 2014, Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa, Wydawnictwo Relacja.

Łukaszewicz R., 1995, Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław, Wydawnictwo UWr.

Maciejewska-Mroczek E., 2012, Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków, TAiWPN Universitas.

Malorny I., 2010, Zjawisko atomizacji społecznej i moralnej w obszarze współczesnych działań pedagogicznych. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź, Wydawnictwo UŁ, 479–490.

Osek E., 2009, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.

Pabian B., Z problemów czasu wolnego współczesnej polskiej rodziny. W: W. Muszyński (red.), Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 337–349.

Przecławski K., 1993, Czas wolny dzieci i młodzieży. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, 75–77.

Schütz A., 2008, O wielości światów. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Smolińska-Theiss B., 2014, Dzieciństwo jako status społeczny: edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Szpet G., 2013, Wewnętrzna forma słowa. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Tischner J., 1989, Fenomenologia. W: J. Tischner (red.), Filozofia współczesna. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Truszkowska-Wojtkowiak M., 2012, Fenomen czasu wolnego. Gdańsk, Harmonia Universalis.

Tyszkowa M., 1988, Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia, W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 44–79.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 1995, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Yi-Fu T., 1987, Przestrzeń i miejsce. Warszawa, PIW.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.101
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:24
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 17:16:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Teresa Parczewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.