Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości?

Józefa Bałachowicz

Streszczenie w języku polskim


Autorka artykułu włącza się do dyskusji na temat zmian we wczesnej edukacji. Stwierdza, iż mimo wielu podejmowanych prób reformowania szkoły mamy nadal ogromne trudności z wyprowadzeniem edukacji dziecka z zaklętego kręgu transmisji i instrumentalnego modelu kierowania procesem uczenia się. Autorka próbuje spojrzeć na problematykę demokratyzacji procesu edukacyjnego, odwołując się do zespołowych poszukiwań teoretycznych i praktycznych podejmowanych w ramach projektu „Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli" realizowanego przez zespół projektowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Agder w Kristiansand. Wprawdzie projekt jest nastawiony na implementację idei zrównoważonego rozwoju do edukacji dziecka, ale edukacja ta jest ukierunkowana na wychowanie demokratyczne – wspieranie rozwoju podmiotowego i społecznego dziecka. Tylko podejście humanistyczne, podmiotowe i demokratyczne w kreowaniu codzienności edukacyjnej można uznać za stymulator współczesnych przemian edukacji.


Słowa kluczowe


zmiana modelu edukacji dziecka; wartości edukacji; demokratyzacja; upodmiotowienie; partycypacja i zaangażowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałachowicz J., 2009, Style działań edukacyjnych nauczycieli. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowości. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Bałachowicz J., Gawrońska B., 2015, System kształcenia nauczycieli w Norwegii. W: J. Bałachowicz, L. Tuszyńska (red.), Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Bałachowicz J., Halvorsen K.V., Witkowska-Tomaszewska A., 2015, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Bałachowicz J., 2015, Zmiany współczesnych kontekstów edukacji dziecka. W: J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Bałachowicz, L. Tuszyńska L. (red.), 2015,. Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Berger P.L., Luckmann T., 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błuszkowski J., Mider D., 2012, Demokracja późnej nowoczesności. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.

Burr V., 2003, Social Constructionism. Londyn–Nowy Jork, Routledge Taylor & Francis Group,.

Core Curriculum for Primary, Secondary and Adult Education in Norway. The Royal Ministry of Education, Research and Church Affairs. Oslo, Norwegian Board of Education, opublikowano: . www.udir.no/kl06/NAT1-03 [dostęp: 03.03.2015].

Corsaro W.A., 2005, The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, Sage Publications, Inc.

Delors J., 1998, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo UNESCO.

Filipowicz S., 2007, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Glasersfeld von E., 2009, A Constructivist Approach to Teaching. W: Constructivism in Education, L.P. Steffe, J. Gale (red.), Londyn–Nowy Jork, Routledge, Taylor & Francis Group.

Klus-Stańska D. (red.), 2014, (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Konwencja o prawach dziecka, opublikowano: brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka [dostęp: 15.09.2015].

Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Tuszyńska L., 2015, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Kwiatkowska H., Kwieciński Z. (red.), 1996, Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne,.

Kwieciński Z., 2000, Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Melosik Z., 2013, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Michalak R., 2013, Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Nowak-Łojewska A., 2011, Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra, Wydawnictwo UZ.

Nowicka M., 2010, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki–przestrzenie–konceptualizacje. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sameroff A., 2010, A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nature and Nurture. “Child Development”, 81 (1), 6–22.

Szempruch J., 2013, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.11
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:18
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 18:32:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1113
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2204

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Józefa Bałachowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.