Wychowanie obywatelskie i społeczne w klasach I–III szkoły podstawowej

Elżbieta Jaszczyszyn, Emilia Jakubowska

Streszczenie w języku polskim


Obecnie każdy człowiek staje wobec konieczności udzielania odpowiedzi na wiele pytań dotyczących trudnego i złożonego procesu kształtowania swojej tożsamości. Od najmłodszych lat należy więc zadbać o wychowanie obywatelskie i społeczne. Czyni się to poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kultury regionu, poszanowanie tradycji narodowej oraz szacunek dla historii i teraźniejszości własnego kraju.

Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej to jedno z fundamentalnych zadań polskiej szkoły. Uznaje się, że od jego wykonania zależy m.in. sposób rozumienia i wypełniania w dorosłym życiu roli obywatela, istnienie lub brak więzi z krajem ojczystym czy godne reprezentowanie Polski poza jej granicami. Dzięki warunkom do wszechstronnego rozwoju uczniów można wychowywać przyszłe pokolenie świadome swoich korzeni, a jednocześnie potrafiące odnaleźć się w Europie i świecie.


Słowa kluczowe


wychowanie obywatelskie; dziecko w młodszym wieku szkolnym; kompetencje obywatelskie i społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Branson M. S., 1998, The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Waszyngton, D.C., Center for Civic Education.

Citizenship Education at School in Europe, 2005, Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cylkowska-Nowak M., 1998, Edukacja obywatelska w szkołach Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. W: Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne. Toruń–Poznań, Wydawnictwo Edytor.

Dudel B., 2013, Istota i rodzaje kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków–Białystok, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hildebrandt-Wypych D., 2012, Edukacja obywatelska w świetle współczesnych przemian koncepcji obywatelstwa w państwie narodowym. „Studia Edukacyjne”, nr 2, 95–123.

Huddleston E., Garabagiu A. (red.), 2005, Edukacja obywatelska 2001–2004. Poradnik szkolenia nauczycieli edukacji obywatelskiej i praw człowieka, opublikowano: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2004_44%20_Tool%203TTPolishdraft_en.pdf [dostęp 10.05.2013].

Jakubiak K., 1999, Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX/XX wieku oraz okresu Drugiej Rzeczypospolitej. W: W. Wojdyła (red.), Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Jan Paweł II, 1999, Homilia wygłoszona podczas mszy świętej 14 czerwca 1999 roku w Łowiczu.

Kamens D.H., 2012, Beyond the Nation-State: The Reconstruction of Nationhood and Citizenship, “Research in Sociology and Education”, vol. 18.

Karbowniczek J. (red.), 2014, Mały Leksykon Pedagoga Wczesnoszkolnego. Warszawa, Instytut Wydawniczy Erica.

Korzeniowski J., Machałek M., 2011, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kosińska E., Zamorska U., 2001, Program nauczania. Wychowanie obywatelskie. Wiedza o społeczeństwie dla klas 1–3 gimnazjum. Kraków, Wydawnictwo Rubikon.

Kryńska E.J., Dąbrowska J., Szarkowska A., Wróblewska U. (red.), 2009, Patriotyzm a wychowanie. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

McLaughlin T.H., 2012, Citizenship, Diversity and Education: A Philosophical Perspective. “Journal of Moral Education”, no. 2 (3), 235–250 .

Nikitorowicz J. 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa. Białystok, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Okoń W., 2007, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rittel S.J., 1998, Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej. Edukacja ekonomiczna i elementy wiedzy o pracy w klasach wczesnoszkolnych. Wrocław, Wydawnictwo Atla 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2014. Dz. U., poz. 803.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 2017. Dz. U., poz. 356.

Smoczyńska A., 2005, Kompetencje kluczowe: realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Staszic S., 1948, Wybór pism. Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza Książka.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 2004. Dz. U., nr 256, poz. 2572 ze zm.

Wychowanie obywatelskie w szkołach w Europie, opublikowano: http://www.eurydice.org/News/Communique/pl/PR055_PL.pdf [dostęp 10.05.2013].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), 2006, D. Urz. UE L394/10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.157
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:27
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 22:30:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2231
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 610

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Elżbieta Jaszczyszyn, Emilia Jakubowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.