Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Emilia Jakubowska, Elżbieta Jaszczyszyn

Streszczenie w języku polskim


Kształtowanie postaw obywatelskich powinno być priorytetem w wychowaniu, ponieważ od tego, ile wiedzy i dziedzictwa kulturowego przekażemy naszym najmłodszym podopiecznym zależy, jak będzie postrzegana nasza ojczyzna zarówno przez nas samych, jak i przez naszych sąsiadów na całym świecie. Zadanie to należy głównie do rodziny i szkoły, które dzięki współpracy i uzupełnianiu się przygotowują uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturowym. Sprawiają, że dzieci już od najmłodszych lat mają poszanowanie dla ojczyzny, a także są tolerancyjne wobec odmienności innych narodów.

Słowa kluczowe


wychowanie obywatelskie; dziecko w młodszym wieku szkolnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cern K.M., Juchacz P., Nowak E., 2009, Edukacja demokratyczna jako sfera namysłu w filozofii i praktyce. W: K.M. Cern, P. Juchacz, E. Nowak (red.), Edukacja demokratyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 8–9.

Citizenship Education at School in Europe, 2005, Warszawa, Directorate-General for Education and Culture.

Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., 1997, Między praktyką a teorią wychowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Dudel B., 2013, Istota i rodzaje kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków–Białystok, Wydawnictwo Impuls.

Huddleston E, Garabagiu A. (red.), 2015, Edukacja obywatelska. Poradnik szkolenia nauczycieli edukacji obywatelskiej i praw człowieka 2001–2004. Strasburg, Publishing Division, Directorate of Communication and Research of the Council of Europe.

Izdebska J., 2007, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka – w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych. W: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Konopka H., 2002, Wychowanie obywatelskie polem rozwijania i integrowania wiedzy humanistycznej. W: M. Kujawska (red.), Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań, Instytut Historii UAM.

Lange D., Print M., 2013, Civic education and competences for engaging Citizens in democracies. Rotterdam, Sense Publishers.

Markocki Z., 1995, Edukacja patriotyczno-obywatelska młodzieży zintegrowanym procesem wychowania. W: Wychowanie patriotyczne młodzieży. Bydgoszcz, Wydawnictwo Arcanus.

Napiontek O., 2013, Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa. W: A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.), Edukacja obywatelska w działaniu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pawalec L., 2006, Edukacja regionalna w przedszkolu i w klasach młodszych szkoły podstawowej. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Radziewicz H., 2007, Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej. „Wychowawca”, nr 9.

Rosół A., 2004, Rola edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich. W: M. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Tychy–Opole Śląskie, Wydawnictwa Naukowe.

Skrzypniak R., 2009, Wartości patriotyczne rodziny podstawą zachowania tożsamości narodowej. W: E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, Teoretyczne źródła modelu edukacji obywatelskiej. W: E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie. Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Wojtek D., 2004, Edukacja poza szkolną ławką – poznajemy swoją mała i wielką ojczyznę, „Życie Szkoły”, nr 5.

Wychowanie obywatelskie w szkołach w Europie, opublikowano: http://www.eurydice.org/News/Communique/pl/PR055_PL.pdf [dostęp: 10.05.2015].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Dz. Urz. UE L394/10.

Zarzecki L., 2012, Teoretyczne podstawy wychowania teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.147
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:26
Data złożenia artykułu: 2016-12-19 11:44:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1993
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 769

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Emilia Jakubowska, Elżbieta Jaszczyszyn

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.