Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu

Mariusz Korczyński

Streszczenie w języku polskim


Celem badań jest określenie najważniejszych kompetencji międzykulturowych polskich pracowników w Anglii w opinii ich samych oraz ich pracodawców. Badania ulokowano w paradygmacie obiektywistycznym. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową oraz narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Materiał empiryczny zebrano w hrabstwie Dorset w Anglii, w regionie południowo-zachodnim (South West). W badaniach wykorzystano 123 kwestionariusze wypełnione poprawnie przez pracowników oraz 36 przez pracodawców.

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że zarówno badani Polacy, jak i ich pracodawcy uznali niemal wszystkie analizowane kompetencje za ważne dla funkcjonowania zawodowego. Dowiodła też, że badani Polacy funkcjonujący na brytyjskim rynku pracy są w pełni usatysfakcjonowani poziomem przyswojenia tych kompetencji w przeciwieństwie do pracodawców, którzy okazali się zdecydowanie bardziej krytyczni.


Słowa kluczowe


kompetencje międzykulturowe; komunikowanie się; edukacja międzykulturowa; emigranci; sukces zawodowy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayoko O.B., Hartel C.E.J., (2000). Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups. Queensland Review, Vol. 7, pp.77-87. ISSN 1321-8166.

Bolten J., (2006). Interkulturowa kompetencja, tłum. B. Andrzejewski. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. ISBN 8323216401.

Deardorff D.K., (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization. Journal of Studies in Intercultural Education, Vol10, pp. 241-266. ISSN 1028-3153.

Klimkowska K., (2013). Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 9788377843628

Klimkowska K., (2014). Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego. (W:) K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, ss. 203-211.

Klimkowska K., Korczyński M., (2015). Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna. Journal of Modern Science. Józefów: Wyd. WSGE, Nr 4/27, ss.437-462. ISSN 1734-2031

Korczyński M., (2016). Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Intercultural competences of intercultural market employees according to polish employees in English companies. (W:) Journal of Modern Science. Józefów: Wyd. WSGE, Tom 3/30, ss.217-232. ISSN 1734-2031

Łojko E., Dziurnikowska-Stefańska M., (2011) (red.). Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa I Administracji UW.

Magala S., (2011). Kompetencje międzykulturowe. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414763.

Mazur B., (2012): Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne Zarządzanie Nr 1. Kraków: Wyd. Uniwersytet Jagielloński, ss.182-191. ISSN 1643-5494.

Michalak J. M., (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli, Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo UŁ. ISBN 9788375250244.

Milliken F.J., Martins L.L., (1996). Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups. The Academy of Management Review Vol. 21, Nr. 2, pp. 402-433.

Muszyńska, J., (2013). Statystyczny opis grupy badanej. (W:) K. Makaruk (red.). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, ss. 13-16.

Nikitorowicz i inni, (2013). Kompetencje do Komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak. ISBN 978-83-62015-59-7.

Rozkwitalska M., (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788375267556.

Sikorski C., (2007). Drogi do sukcesu, Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372517616.

Spitzberg B.H. Changnon G., (2009). Conceptualizating intercultural competence. (W:) D.K. Deardorff (red.). Intercultural Competence. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage Publ., pp. 2-52.

Simons G.F., Nacquez C., Harris P.R., (1996). Kierowanie i motywowanie personelu wielokulturowego. (W:) A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.). Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Warszawa: Wyd. Instytut Kulturalny. ss.346-366. ISBN 83-85323-23-6

Sztompka P., (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut. Wydawniczy Znak. ISBN 9788324018956.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.151
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:18
Data złożenia artykułu: 2017-01-11 16:58:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Korczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.