Różnice kulturowo-religijne jako komponent wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na temat wielokulturowości

Ilona Nowakowska-Buryła, Marzena Anna Okrasa

Streszczenie w języku polskim


Pozytywne oddziaływanie rodziców rozumiejących procesy zachodzące w społeczeństwach wielokulturowych z pewnością sprzyja podnoszeniu kompetencji interkulturowych młodego pokolenia. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie, gdy nasilają się procesy migracji międzynarodowych. Ich nieuchronną konsekwencją jest rosnące zróżnicowanie krajów czy regionów postrzeganych dotąd jako jednorodne kulturowo lub religijnie. Odpowiednia edukacja odgrywa podstawową rolę w przygotowaniu społeczeństw do funkcjonowania w warunkach wielokulturowości, dlatego warto podkreślić, że rozpoczyna się ona nie w szkole, ale właśnie w domu rodzinnym, stąd też poglądy i postawy rodziców na tematy związane ze zróżnicowaniem kulturowo-religijnym mają tak istotne znaczenie.

Przeprowadzone badania miały na celu zdiagnozowanie wiedzy i poglądów rodziców z centralnej Lubelszczyzny na kwestie związane z wielokulturowością. Wybór takiej właśnie grupy badawczej wynikał z założenia, iż dla podniesienia poziomu kultury społecznej wobec osób innych narodowości i wyznań niezbędne jest wychowanie młodego pokolenia tolerancyjnego i otwartego na wielokulturowość.

Stwierdzono, że wiedza rodziców na temat innych kultur i religii – zarówno deklarowana, jak i faktyczna – jest raczej powierzchowna i niepełna. Odnosząc się do kwestii wychowawczych, zdecydowana większość respondentów wyraziła przekonanie, że trzeba szanować poglądy osób innych narodowości i wyznań, a młode pokolenie należy wychowywać tak, by umiało zgodnie koegzystować z osobami innych ras, języków czy religii. Jednocześnie trzy czwarte badanych stwierdziło, iż w takim właśnie duchu wychowuje swoje dzieci.


Słowa kluczowe


edukacja wielokulturowa, różnice kulturowo-religijne, wiedza i poglądy rodziców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaza M., O Zaśnięciu NMP na chrześcijańskim Wschodzie, opublikowano: http://mateusz.pl/pow/pow_981002.htm [dostęp: 6.10.2015].

Czerwiński T., 2013, Polska wielu kultur i religii. Warszawa, Wyd. MUZA.

Dądela M., Dlaczego Prawosławie odrzuca naukę o czyśćcu? opublikowano: http://www.monasterujkowice.pl/articles.php?a=2 [dostęp: 30.11.2014].

Deklarowana narodowość oraz język używany w kontaktach domowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002, 2002, Warszawa, GUS, opublikowano: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/, [dostęp: 20.10.2015].

Evdokimov P., 2003, Prawosławie. przeł. J. Klinger, Warszawa, Instytut Wydawniczy „PAX”.

Gajur J., 1911, Oazy ortodoksji. Z wizytą w przemysko-nowosądeckiej eparchii. Krosno, Arete Spółka z o.o.

Gawrysiakowa J., 1992, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jachymek J., 1975, Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.

Łazowska B., 2016, Struktura wyznaniowa ludności Polski. W: P. Ciecieląg i in. (red.), 150-lat chrześcijaństwa w Polsce. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 57-75.

Łuczak C., 1994, Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939-1945. „Dzieje Najnowsze”, nr 2, 9-14.

Paprocki H., Urban K., 1993, Kościół prawosławny na świecie i w Polsce. W: L. Adamczuk, A. Mironowicz (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawska Metropolia Prawosławna, 19-47.

Paprocki H., 2008, Prawosławie w Polsce. Olszanica, Wydawnictwo BOSZ.

Przybył E., 2006, Prawosławie. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Rabczuk W., 2003, Czynniki niesprzyjające i chroniące w przebiegu kariery szkolnej uczniów imigrantów. „Edukacja Międzykulturowa”, nr 2, 38-56.

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, opublikowano: http://www.stat.gov.pl/gus/45_754_PLK_HTML.htm, [dostęp: 20.10.2015].

Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2015. 2015, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie.

Rykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Smykowska E., 2008, Liturgia Prawosławna. Warszawa, Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów.

Statystyka Polska. 1931, seria C, z. 62, Warszawa.

Strzelczyk J., 2008, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis,.

Studenci obcokrajowcy w Lublinie. Prawdziwa wieża Babel na lubelskich uczelniach „Kurier Lubelski z dnia 23 stycznia 2015 r., opublikowano: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3725004,studenci-obcokrajowcy-w-lublinie-prawdziwa-wieza-babel-na-lubelskich-uczelniach,id,t.html?cookie, [dostęp: 6.06.2015].

Szyjewski A., 2003, Religia Słowian. Kraków, WAM.

Tarasiuk T., Prawosławny minisłowniczek, opublikowano: http://ekai.pl/wizytapatriarchycyryla/x56755/prawoslawny-minislowniczek/, [dostęp: 6.10.2015 r.].

Urbańczyk S., 1991, Dawni Słowianie – wiara i kult. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN.

Ware K., 2002, Kościół prawosławny. Białystok, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. 2012, Warszawa, GUS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.187
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:20
Data złożenia artykułu: 2017-03-03 11:48:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marzena Anna Okrasa, Ilona Nowakowska-Buryła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.