Edukacja międzykulturowa dla przyszłości - na przykładzie zajęć akademickich, „Intercultural dialogue” i programu Erasmus

Mariusz Samoraj

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest prezentacją kluczowych problemów współczesnej cywilizacji związanych z kryzysem człowieczeństwa, wspólnotowości, koniecznością określenia strategii społecznych życia w społeczeństwach wielokulturowych i kształtowania kultury pokoju. Odwołując się do tragicznych przypadków terroryzmu islamskiego i do konfliktów, których źródłem jest fanatyzm religijny, wskazuję na potrzebę zaangażowania edukacji w kształtowanie tożsamości człowieka i jego kompetencji międzykulturowych, w tworzenie podstaw obywatelskich i życia we wspólnocie w społeczeństwie wielokulturowym. Jako przykłady takich działań edukacyjnych prezentuję autorskie zajęcia ,,Intecultural Dialogue” na UW (program Erasmus) oraz wykłady i warsztaty artystyczne w Kunstuniversitäat Linz w Austrii dotyczące dialogu kulturowego.


Słowa kluczowe


jakość człowieka, kryzys człowieczeństwa, kultura pokoju, edukacja międzykulturowa, edukacja dla wielokulturowości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson T., The Guernica Children’s Peace Mural Project, w: The International Journal of Art. & Design Education ,Volume 19 Number 2 2000, Blackwell Publishers, Oxford 2000.

Braidotti R., Po człowieku, przekł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014

.FinkielkrautA., Europa to nie Islam, Newsweek 2-8.02.15.

Finkilelkraut A., Zagubione człowieczeństwo: esej o XX wieku, przekł. M. Fabianowski, PIW, Warszawa 1999.

Fromm E., Wojna w człowieku, przekł. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, Gdańska Inicjatywa Wydawnicza, Gdańsk 1991.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1998.

Lewowicki T., Ogrodzka -Mazur E., Gajdzica A., (red.), Kultura w edukacji międzykulturowej – doświadczenia i propozycje praktyczne, wyd. Adam Marszałek, Cieszyn- Warszawa-Toruń 2013.

Lewowicki T., Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa-konteksty rodzime (polskie), europejskie i globalne, w: Wielokulturowość i edukacja, T Lewowicki, W. Ogniewjuk, E.

Ogrodzka-Mazur, S. Sysojewa (red.),Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2014.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Orzechowski M., Mój sąsiad Islamista – Kalifat u bram Europy, Muza, Warszawa 2015.

Rabczuk W., Komunikacja i dialog między kulturami, w: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Kultura w edukacji międzykulturowej – doświadczenia i propozycje praktyczne, Adam Marszałek Cieszyn- Warszawa- Toruń 2013.

Sloterdijk P., Krytyka cynicznego rozumu, przekład P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,Wrocław 2008.

Suchodolski B., Nowy humanizm, Miesięcznik Literatury i Sztuki, 8/1935.

Suchodolski B., (red.), Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, „Komitet Prognoz Polska w XXI wieku”, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.209
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:21
Data złożenia artykułu: 2017-03-13 16:41:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Samoraj

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.