Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej

Aniela Różańska

Streszczenie w języku polskim


Współczesny wymiar religijny rzeczywistości społeczno-kulturowej Europy implikuje potrzebę pozytywnego postrzegania osób/grup odmiennych religijnie. Postrzeganie Inności religijnej jako wartości może – poprzez wzajemną wymianę i scalanie wartości duchowych będących wspólnym dobrem chrześcijaństwa, a w kontekście różnych religii poprzez mediację między wartościami chrześcijańskimi i pozytywnymi wartościami innych religii – wzbogacać tożsamość religijną o aspekt otwartości.

Młodzi ludzie usilnie poszukują własnej tożsamości, stąd edukacja religijna młodzieży powinna stymulować kształtowanie tożsamości religijnej. Zadania edukacji religijnej w kontekście kształtowania otwartej tożsamości religijnej obejmują zarówno nabywanie wiedzy o własnej religii i Kościele, formację religijną, jak i wiedzę na temat pluralizmu religijnego, postrzeganie zróżnicowania religijnego jako wartości, refleksyjne podejście do kwestii religijnych i rozwijanie pozytywnych postaw wobec Inności religijnej. Autorka stawia pytanie: czy i w jakim stopniu szkolna edukacja religijna wspomaga kształtowanie otwartej tożsamości religijnej młodzieży.

Słowa kluczowe


szkolna edukacja religijna; otwarta tożsamość religijna; wartości chrześcijańskie; inność; młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.

Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Dyczewski L., Od tożsamości zamkniętej do otwartej w społeczeństwie wielokulturowym i globalnym, [w:] Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, red. nauk. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka Rusz, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa 2004.

Hryniewicz W., Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Verbinum, Warszawa 1997.

Hryniewicz W., Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesjonalizmu do tożsamości otwartej, „Znak” 1994, nr 5.

Jackson R., Religious Education: An Interpretative Approach, Hodder and Stoughton, London 2002.

Jackson R., Rethinking Religious Education and Plurality, RoutledgeFalmer, London 2004.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1998.

Lewowicki T., O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych, [w:] Edukacja międzykulturowa – w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. nauk. J. Nikitorowicz, Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 1995.

Lewowicki T., Wielokulturowość i edukacja, „Ruch Pedagogiczny” 2010, nr 3-4, s. 5-20.

Milerski B., Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, red. nauk. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, B. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Milerski B., Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998.

Nowak M., Wyzwania dla wychowania etyczno-religijnego w kontekście wielokulturowym, [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań, red. nauk. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2008.

Rogowski C., Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, TN KUL, Lublin 2002.

Różańska A., Kształtowanie się tożsamości religijnej młodzieży w sytuacji pluralizmu kulturowego i religijnego, [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań, red. nauk. T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ – WSP ZNP w Warszawie – Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa –Toruń 2008.

Różańska A., Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Schweitzer F., Comparative Research in Religious Education: International-Interdenominational-Interreligious, [w:] Towards a European Perspective on Religious Education, red. R. Larsson, C. Gustavsson, Artos & Norma, Stockholm 2004, s. 191-200.

Schweitzer F., International Standards for Religious Education. „International Journal of Comparative Religious Education and Values“ 2002, Vol. 14 (1), s. 49‐56.

Ziebertz H.-G., Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, przekład A. Białek, P. Łacny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.49
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:14
Data złożenia artykułu: 2017-03-05 20:14:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 719
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 570

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Aniela Różańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.