Inny w aksjologicznej przestrzeni wychowania

Agata Cudowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono personalistyczne ujęcie wychowania jako spotkania i relacji podmiotowej. Scharakteryzowano rozumienie Innego w przestrzeni dialogu. Opisano aksjologiczny sens spotkania i scharakteryzowano relację wychowawczą jako doświadczanie drugiego człowieka i przeżywanie wartości, które temu towarzyszą. Zwrócono uwagę na fenomenologiczne ujęcie edukacji, której podstawą jest odpowiedzialność jako zasadnicza więź z Innym. Wyeksponowano potrzebę budowania przestrzeni dialogu w wychowaniu na odpowiedzialności, wolności i sprawiedliwości. Wskazano na potrzebę zaistnienia twórczego rozumienia w dialogicznej relacji wychowawczej. Podkreślono, że doświadczanie Innego wpisane jest w procesy edukacyjne i kreuje aksjologiczną przestrzeń wychowania.


Słowa kluczowe


wychowanie, wartości, dialog, spotkanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., Dialog – język – literatura, E. Czaplejewicz i E. Kasperski (red.), PWN, Warszawa 1983

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986

Cudowska A., Orientacje życiowe współczesnych studentów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1997

Cudowska A., Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M.Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyński (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana Białystok 2003

Cudowska A., Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004.

Cudowska A., Nowe doświadczanie edukacji w innej nowoczesności Ulricha Becka, [w:] J. Kojkoł (red.), Filozofia tożsamości, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007

Cudowska A., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa personalnego w świecie (po)nowoczesnym, [w:] R. Rosa i R. Matysiuk (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009

Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014

Gadacz T., O umiejętności życia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002

Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003

Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Kapuściński R., Lapidarium VI, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2007

Lévinas E., Religia dorosłych, [w:] E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, J. Migasiński, Wydawnictwo Atext, Gdynia 1991

Lévinas E., Bóg i filozofia, [w:] E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1994

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002

Lévinas E., Bóg, śmierć i czas, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008

Libura H., Percepcja przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990

Michałowski S., Spotkanie jako metoda bycia w pedagogice personalistycznej, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999

Nawroczyński B., Szukajmy człowieka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1964, nr 3

Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

Ryk A., (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

Tischner J., Praca nad nadzieją bliźniego, „Znak” 1975, nr 1

Tischner J., Bezdroża spotkań, [w:] Analecta Cracoviensa, t. XII, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1980

Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1982

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] J. Tischner, J. A. Kłoczowski, Wobec wartości, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2001

Tuan Y. F., Przestrzeń i miejsca, przeł. A. Morawińska, wstępem opatrzył K. Wojciechowski, PIW, Warszawa 1987

Walczak P., Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007

Wallis A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990

Włodarczyk R., Lévinas. W stronę pedagogiki azylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.25
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:12
Data złożenia artykułu: 2017-03-05 21:10:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 677
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 384

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Agata Cudowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.