Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie

Halina Bejger, Svitlana Borysiuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości przebiega formowanie się młodego człowieka. Na podstawie sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w Polsce i na Ukrainie dokonano analizy poziomu wrażliwości i obojętności młodzieży na aktualne problemy społeczne. Ustalono na podstawie opinii studentów ranking problemów społecznych, które młodzież uznała za najistotniejsze i dokonano próby oceny ich dojrzałości.


Słowa kluczowe


globalizacja, młodzież, socjalizacja, tożsamość, problemy społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boski P., 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa, PWN.

Czajkowska-Majewska D., 2009, Człowiek globalny. Warszawa, PIW.

Czerwińska-Jakimiuk E., 2011, Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Kraków, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego.

Fidelus A., 2001, Współczesna szkoła wobec społecznie patologicznych zachowań młodzieży. w: H. Cudak, H. Marzec, (red.), Współczesna rodzina polska a jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski, Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, s. 237-247.

Gaul J., 1998, Znaki kulturowych światów – kultura zniewolenia. „Odra”, nr 5, s. 21-24.

Hajduk E., 2001, Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa, Wyd. Akad. „Żak”.

Hofstede G., 2001, Culture’s Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations cross nations. Sage, Thousand Oaks.

Hurrelmann K., 1994, Struktura społeczna w rozwój osobowości. Poznań, Wyd. Nauk UAM.

Kalbarczyk A., 1999, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia. w: G. Kranas (red.), Organizacja. Praca. Bezrobocie. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-44.

Karkowska M., 2013, Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych. Wyzwania współczesności. Łódź, Wyd., Uniwersytetu Łódzkiego.

Kopaliński W., 1971, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Krasnodębski Z., 1993, Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. Warszawa, PIW.

Kutiak-Zakrzewska K., Zakrzewski P., 2005, Zagrożenia młodzieży alkoholizmem i nikotynizmem a praca wychowawcza w internacie (Komunikat z badań). w: K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , s.179-183.

Melosik Z., Szkudlarek T.,1998, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków, Wyd. Impuls.

Melosik Z., 2000, Kultura „instant”. Paradoksy pop-tożsamości. w: M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań, s. 372-385.

Melosik Z., 2003, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika – podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa, PWN, s. 68-93.

Moscovici S., 1998, Psychologia społeczna w relacji ja-inni, Warszawa, WSiP.

Nowak A., Wysocka E., 2001, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice, Wyd. Nauk. „Śląsk”.

Philips J., 2009, Troska, Warszawa, Wyd. Sic!

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Protokół z Palermo).

Rudnicka P. (oprac.), 2003, Raport: Handel ludźmi: prawo polskie na tle standardów międzynarodowych, Kraków, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć.

Gadomski, 2002,Uczymy się w ruchu (społecznym). J. Kuroń w rozmowie z W. Gadomskim. „Gazeta Wyborcza” z 5-6.10.

Wielka Encyklopedia Świata, 2005, t. XIII, Oxford, Oxford Educational Encyclopedia Ltd.

Wojtasik Ł., 2004, Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie. „Dziecko krzywdzone” 2003, nr 2, s. 54-71.

Znaniecki F., 1971, Nauki o kulturze, Warszawa, PWN.

Netografia:

Андрей Клепиков: риск умереть от СПИДа в Украине выше, чем в Африке, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/11/121130_ru_s_aids_day_interview.shtml, 30.11.2012.

Nieczypor K., Ukraina:23.07.2010 Ukraina zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem zachorowań na AIDS; www.eastbook.eu/2010/07/23/ukraina-23-07-2010-ukraina-zajmuje-pierwsze-miejsce-pod-wzgledem-zachorowan-na-aids, 23.07.2010.

Smogorzewski K., Zakażona Ukraina; www.psz.pl/127-unia-europejska/kamil/smogorzewski-zakazona-ukraina.

Ukraina w oczach Zachodu 22-28 sierpnia;wschodnik.pl/publicystyka/item/7496-ukraina-w-oczach-zachodu-22-28-sierpnia.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.117
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:17
Data złożenia artykułu: 2017-03-10 15:45:37


Statystyki

Widoczność abstraktów - 5581
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 782

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Halina Bejger, Svitlana Borysiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.