Wartości w edukacji muzycznej (na przykładzie Galicji Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku)

Iryna Bermes

Streszczenie w języku polskim


Wykształcenie jest zjawiskiem społecznym i kulturowym, a jego obowiązkowym atrybutem jest nie tylko nowa wiedza, ale także jej transfer. Początki edukacji muzycznej są zakorzenione w wiedzy dotyczącej korzystnego wpływu muzyki na ludzką duszę i jej znaczącego efektu edukacyjnego. Wykształcenie muzyczne może być postrzegane jako działalność, która zapewni rozwój zainteresowań muzycznych, potrzeb i gustów oraz generalnie przyczynia się do poznania podstaw muzyki. Edukacja oparta na wiedzy muzycznej ma również istotny wpływ na osobisty rozwój kultury człowieka. Stanowi edukacyjny pomysł do zapewnienia szerokiego dostępu do prawdziwych wartości muzycznych. Jako działalność edukacja muzyczna jest ściśle związana z problemami wychowania i kształcenia. Jej głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania różnych grup muzycznych takimi kategoriami muzyki, jak: pieśni narodowe, ludowe czy inne, wchodzące w zakres światowego dziedzictwa muzycznego. Ważnym zadaniem edukacji muzycznej jest częsty kontakt słuchaczy z artystami. Istotnym czynnikiem w rozwoju kultury ukraińskiej Galicji Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku były grupy amatorskie o charakterze edukacyjno-kulturalnym, jak np. „Proswita”, „Bojan”, „Ridna szkola”, „Plast”, „Sich”. Ich członkowie, muzyką swą aktywnie popierali tradycję i ukraińską tożsamość narodową, przyczyniając się tym samym do rozwoju postępu kulturowego. Działalność koncertowa chórów, orkiestr i grup teatralnych tych zrzeszeń stanowiła ważny element w kontynuowaniu tradycji i krzewieniu kultury muzycznej.


Słowa kluczowe


edukacja, edukacja muzyczna, koncert, samokształcenie, Galicja Wschodnia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Апраксина, О., 1956, Очерки по истории художественного воспитания. Москва: АПН РСФСР.

Губ’як, В., 2004, Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національного культурного відродження (60-і роки ХІХ – 30-і роки ХХ ст.). Автореф. Дис. … канд. Іст. Наук., Київ.

Даль, В., 2000, Толковый словарь русского языка: современная версия. Москва: «Эксмо».

Жорнова, О., 2012, Культуротворчість: Історія терміну та еволюція поняття. In: Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті. Психологічні науки. Збірник праць Першої Міжнародної науково-методичної конференції (7 травня 2012 р.), http://www.es.rae.ru/mino/158‒1090 [access:19.05.2017].

Звіт дирекції державного ліцею і гімназії ім. В. Ягелли за рік шкільний 1938/39. In: ЦДІАУ м. Львів, фонд 179, опис 3, p. 344, Дрогóбич.

Кияновська, Л., 2000, Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ–ХХ ст. Тернопіль: «Астон».

Кузнецов, C. (ред.), 2001, Современный толковый словарь русского языка. Санкт-Петербýрг: Норинт.

Мельник, М., 2009, Театралізований тематичний концерт як синтетичний

жанр сценічних мистецтв. Автореф. Дис. … канд. Мистецтвознавства, Київ.

Мельник, О., 2009, Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема. «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова», Серія 14, Вип. 8 (13), Київ: НПУ.

Ожегов, С., 1985, Словарь русского языка. Москва: «Русский язык».

Помелова, Е., 2005, Просветительство и его роль в развитии образования. Автореф. Дис. … канд. пед. наук, Казань.

Промова, виголошена Миколою Міхновським у Харкові 18 березня 1909 р. на святі в честь Тараса Шевченка, 1909. «Рідний край», Ч. 7, Київ.

Рудницький, Л., Фешовець, О. (ред.), 2003, Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ: Лілея-НВ.

Савельева, Н., 2013, Музыкальное просветительство в деятельности концертно-филармонических организаций. Теория, история, практика, Саратов.

Самойленко, О., 2009, Феномен “музичної свідомості” Д. Шостаковича у контексті культури другої половини ХХ – початку ХХІ століття. «Часопис

Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського», № 2 (3),

Київ: НМАУ.

Селицкий, А., 2012, Не складывать оружия! (Освещение работы филармонии в СМИ). In: Музыковедение – океан возможностей. Избранные статьи. Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова.

Семчишин, М., 1993, Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. Київ: «Друга рука».

Ющишин, І., 1927, Про шкільне самоврядування. «Шлях навчання і виховання», Ч. 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.139-152
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 06:33:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 374
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 75

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Iryna Bermes

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.