Rozwój osobowości dziecka jako podstawowej wartości edukacji domowej

Liliia Kobylianska

Streszczenie w języku polskim


Celem edukacji w społeczeństwie postindustrialnym jest ochrona społeczna i zawodowa ludzi, co pozwala na dostosowanie się do zmian życiowych, rozwijanie umysłu i siły psychicznej oraz skłania do zastanowienia się nad wyzwaniami nowego tysiąclecia. Edukacja powinna być skierowana na rozwój osobowości we wszystkich jego aspektach. Rynek nowoczesnych usług edukacyjnych na Ukrainie cechuje różnorodność. Edukacja ukraińska próbuje tworzyć nową generację narodowej elity, ma na celu wprowadzenie alternatywnych modeli i form edukacji. Indywidualne szkolenie i kształcenie zajmują tu szczególne miejsce, a są realizowane w ramach edukacji domowej. Główną cechą tego typu edukacji jest indywidualizacja kształcenia i szkolenia dzieci w rodzinie, prowadzonego przez rodziców lub specjalnie zaproszonego nauczyciela. W jej efekcie uwypukliła się skłonność do interakcji społecznych, okazało się też, że ważny jest mechanizm społeczny rodziny oraz opieki społecznej i edukacji. Edukacja w domu rozwiązuje wiele problemów społecznych w indywidualnej formie. Należy dodatkowo wskazać na domową edukację guwernerską. Jest to system edukacyjny, który uwzględnia różne wartości edukacji poprzez: ujednolicenie kształcenia i szkolenia, wygodne współdziałanie nauczyciela z dzieckiem, wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Pedagogiczny potencjał guwernerstva tkwi w zdolności do zapewnienia indywidualnej trajektorii edukacyjnej i osobistego rozwoju dziecka. Nowoczesna pedagogika w dużej mierze zależy od moralnych i duchowych wartości nauczyciela, wychowawcy, mentora, jego poglądów na świat i przyjmowanych postaw moralnych. Jeśli chodzi o nauczycieli wychowania w domu, opiekunowie pełnią szereg funkcji społecznych (socjalizacja, adaptacja rehabilitacji, funkcje społeczno-kulturowe itd.), oraz wykonują tradycyjne obowiązki – uczą, kształcą, rozwijają.


Słowa kluczowe


wartość edukacji, edukacja w domu, indywidualne podejście, guwerner, trajektoria edukacyjna, rozwój, osobowość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Александрова, О.Ф., 2009, Гуманістичні педагогічні цінності майбутніх учителів як основа професійної діяльності. In: Збірник наукових праць. Класичного приват. ун-ту «Педагогика формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», № 4 (57).

Гершунский, Б.С., 1998, Философия образования для ХХІ века (В поисках практикоориентированных образовательных концепций). Москвa: Совершенство.

Гордон, Э., 2008, Столетия тьюторства. Ижéвск: ERGO.

Коваленко, Є.І. (ред.), 2008, Енциклопедія батьківства. Київ: КНТ.

Єльникова, О. Домашнє навчання як альтернативна форма загальної середньої освіти, http://education-ua.org/ua/ [access: 19.02.2017].

Кобилянська, Л.І., 2012, Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх гувернерів. Чернівці: Чернівецький національний університет.

Левченко, Т.І., 2002, Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних

системах. Вінниця: Нова Книга.

Грицюк, М.І., Каратаєва, М.І. (ред.), 2005, Нові форми здобуття дошкільної освіти. Тернопіль: Мандрівець.

Огневюк, В.О. (ред.), 2012, Освітологія: витоки наукового напряму. Київ: Едельвейс.

Сарапулова, Є.Г., 2003, Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера. Київ: МАУП.

Сергеев, И.С., 2004, Основы педагогической деятельности. Санкт-Петербург: Питер.

Сластенин, В.А., 2002, Педагогика. Москва: Академия.

Шумаєва, С., 2011, Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір. «Порівняльно-педагогічні студії», № 1 (7).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.91-103
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 06:42:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Liliia Kobylianska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.