Orientacja przyszłych nauczycieli oparta na wartościach humanistycznych i zawodowych

Leonid Orshanskyі

Streszczenie w języku polskim


Problemy związane z tworzeniem wartości przez przyszłych nauczycieli obecnie stają się coraz ważniejsze. Wartości humanistyczne i zawodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zawodowym osobowości nauczyciela, działają jako wyższy poziom regulacji jego zachowania, określają kierunek jego zainteresowań i potrzeb oraz właściwości jego nastawienia i motywacje w dziedzinie jego działalności zawodowej. W retrospektywie historycznej przejaw wartości humanistycznych oraz kształtowanie wartości zawodowych jako wewnętrznych drogowskazów, na które orientuje się nauczyciel w swej działalności, związany jest z powstaniem i rozwojem zawodu pedagogicznego. Wartości, zwłaszcza zawodowe, w trakcie swojego rozwoju podlegają transformacji – są przekształcane w zależności od okresu historycznego: zanikają, tracą swoją aktualność, powstają nowe wartości, zmienia się ich hierarchia. Na podstawie badań empirycznych podjęto próbę scharakteryzowania społeczno-demograficznych podmiotów wyboru zawodowego oraz określenia dynamiki i osobliwości wpływu różnych czynników socjalnych na kształtowanie wartości humanistycznych i zawodowych przyszłych pedagogów ze względu na zmiany socjalno-ekonomiczne mające miejsce we współczesnej Ukrainie.


Słowa kluczowe


wartości humanistyczne, wartości zawodowe, nauczyciele, szkoła wyższa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Вишневський, О.І., 2003, Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло.

Пелех, Ю.В., 2009, Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога. Рівне: Тетіс.

Сластенин, В.А., Чижакова, Г.И., 2003, Введение в педагогическую аксиологию. Москва: Академия.

Rokeach, M., 1973, The Nature of Human Values. New York: Free Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.245-255
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:52
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 06:48:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 665
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 426

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Leonid Orshanskyі

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.