Walory moralne w działalności pedagogicznej

Ganna Tovkanets

Streszczenie w języku polskim


W artykule jest rozpatrywany problem moralności w działalności pedagogicznej. Ustalono, że walory moralne zajmują centralne miejsce w systemie poradnictwa pedagogicznego. Zawierają one wewnętrzny impuls motywacji duchowej pedagoga i występują w relacjach z otaczającymi ludźmi. Głównym narzędziem świadomości moralnej pedagoga jest jego sumienie, które kształtuje się w trakcie samopoznania i jest poczuciem odpowiedzialności przed ludźmi i światem; to poczucie sprawiedliwości, ponieważ pedagodzy powinni obiektywnie traktować uczniów. Walory pedagogiczne są bodźcem do prowadzenia społecznej i zawodowej działalności pedagoga, są humanistyczne w swej istocie, ponieważ skupiają szeroką gamę wszystkich duchowych walorów społeczeństwa. Moralny autorytet pedagoga ma moralny status wśród grupy uczniów i kolegów z pracy – za jego pomocą nauczyciel reguluje zachowanie wychowanków, oddziałuje na ich światopogląd. Podkreśla się, iż duchowość pedagoga ujawnia się w: posiadaniu bogactw kulturowych, które ludzkość zgromadziła; emocjonalnym i zmysłowym wyrażeniu jego osobowości; kulturze pedagogicznego komunikowania się i takcie pedagogicznym. Pedagog może zrealizować swój potencjał jako: fachowiec z przedmiotu, osiągając przy tym głębię wiedzy z konkretnych dyscyplin; metodyk, wykazując swój twórczy potencjał i nieprzeciętność przy podejmowaniu decyzji metodycznych; badacz, pojmując i analizując koncepcje naukowe. Moralność działalności pedagogicznej determinuje moralną świadomość, moralne wizje, moralne relacje, moralną działalność pedagoga. Można założyć, że istota moralności jako zjawiska społeczno-duchowego polega na tym, że ogarnia ona branżę duchową, gdzie ustala się ją jako zestaw standardów, idealnych wzorców zachowania, które stanowią kodeks stosownego, moralnie pozytywnego zachowania, a także branżę społeczną, gdzie moralne normy i zasady ujawniają się w relacjach i działalności ludzi.


Słowa kluczowe


morał, moralność, walory moralne, działalność pedagogiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Бех, І.Д., 2012, Особистість у просторі духовного розвитку. Київ: Академвидав.

Коротаева, Е.В., Матвейчук, Е.Н., 2012, Профессиональные ценности профессии педагога: понятия и классификации. «Педагогическое образование в России», № 3, pp. 11–14.

Кремень, В.Г., 2010, Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Знання.

Макаренко, А.С., 1947, Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи. Харків: Радянська школа.

Помиткін, Е.О., 2007, Психологія духовного розвитку особистості. Київ: Наш час.

Рубинштейн, Л.С., 2000, Основы общей психологии: в 2 т. Санкт-Петербург: Питер.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.237-244
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:51
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:02:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ganna Tovkanets

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.