Ochrona praw osób ze specjalnymi potrzebami

Vitalii Zaika

Streszczenie w języku polskim


W artykule autor przeanalizował trzy modele postaw wobec osób o specjalnych potrzebach na świecie (model medyczny, model normalizacji i model społeczny) oraz określił priorytetowe podejście humanistyczne oparte na poszanowaniu godności ludzkiej, praw i wolności każdej osoby, niezależnie od płci, wieku czy stanu zdrowia. Wskazano też podstawowe potrzeby osób niepełnosprawnych oraz potrzebę samorealizacji, w wyniku której ludzie starają się odnaleźć swoje miejsce w życiu i wykorzystać swój potencjał, talenty, profesjonalną determinację. Uwzględnione zostały wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy wsparcia „niepełnosprawnych” w ich rozwoju, dla których edukacja włączająca ma na celu: zbudowanie korzystnego klimatu psychologicznego w rodzinie; stworzenie systemu kulturowego w społeczeństwie; uzyskanie wsparcia rządu w profesjonalnej i twórczej samorealizacji; zapobieganie społecznym negatywnym postawom wobec osób niepełnosprawnych i ich kontrolę; zapewnienie równych praw przez państwo; usuwanie granic między „zdrowymi” a osobami niepełnosprawnymi; pozytywne postrzeganie siebie; aktywne życie; wyraźną tożsamość i personalizację; odpowiedzialność, wolność i silną wolę; wiarę w siebie i pozytywną ocenę możliwości (swoich i innych osób). W opracowaniu przedstawiono zagraniczne i krajowe przepisy gwarantujące prawa osób o szczególnych potrzebach, takie jak: Powszechna deklaracja praw człowieka (1948), Deklaracja praw dziecka (1959), Deklaracja praw osób upośledzonych umysłowo (1971), Deklaracja praw osób niepełnosprawnych (1975), Konwencja dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (1983), Konwencja o prawach dziecka (1989), Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (1993), Deklaracja Salamanki w sprawie zasad, polityki i praktyki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i ramy działania (1994), Deklaracja z Dakaru (2000), Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (2006, Nowy Jork) i inne.


Słowa kluczowe


osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podstawowe potrzeby, sa- morealizacja, mechanizmy samoobsługowe w samorealizacji, edukacja włączająca, przepisy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Агабабян, А.О., 2013, Освіта людей з особливими потребами: нормативно-правовий аспект. «Державне будівництво», № 1.

Білера, М., 2013, Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах. Молодіжний науковий вісник: «Фізичне виховання і спорт», № 9.

Концептуальні аспекти інклюзивної освіти, 2007. In: Л.І. Даниленко (ред.),

Інклюзивна школа: особливості організації та управління. Київ: Всеукраїн-

ський фонд «Крок за кроком».

Hjelle, L.A., Ziegler, D.J., 1992, Personality Theories: Basic Assumptions, Research and Applications. New York: McGraw-Hill College.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.171-178
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:05:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Vitalii Zaika

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.