Wychowanie estetyczne dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Iryna Palasevych

Streszczenie w języku polskim


W badaniu została przedstawiona istota wychowania estetycznego dzieci w starszym wieku przedszkolnym, co przewiduje kształtowanie zdolności dostrzegania, odczuwania oraz zrozumienia piękna w życiu i sztuce, chęci brania udziału w przetwarzaniu otaczającego świata według zasad piękna, rozwoju kompetencji artystycznej i estetycznej (komponent: emocjonalnie-zmysłowy, poznawczy, praktyczny, wartościowy, twórczy). Dokonano analizy treści wychowania estetycznego przedszkolaków, rozumiejąc je jako: kształtowanie u dzieci estetycznego stosunku do rzeczywistości i estetycznej działalności, opanowanie podstaw kultury estetycznej, rozwój estetycznego dostrzegania świata, estetycznych uczuć, pomysłów i opinii, estetycznego gustu itp. Stosowny czas początku komunikowania się z dziełami sztuki, wprowadzenie dziecka do świata piękna i harmonii to ważne zadania wychowania estetycznego. Piękno jest nierozerwalnie połączone z dobrocią, to ono uszlachetnia życie, inspiruje do dobrego postępowania. Dorosły pomaga odnaleźć, odczuć oraz zrozumieć piękno poezji, muzyki, plastyki, a poprzez sztukę pozwala głębiej uświadomić sobie wszystko, co otacza dziecko: przyrodę, przedmioty, pracę, dziedzictwo duchowe. Poziom artystycznie-estetycznego rozwoju starszego przedszkolaka ujawnia się w odczuciu zadowolenia z procesu oraz wyników twórczej działalności artstyczno-estetycznej. Rozwój ten jest spowodowany wpływem sztuki na: podwyższenie poziomu podstaw kultury estetycznej osobowości dziecka, ukształtowanie estetycznych cech i zdolności, estetycznego doświadczenia oraz estetycznego traktowania otaczającego świata, procesu i wyników własnej twórczości.


Słowa kluczowe


wychowanie estetyczne, treść wychowania estetycznego, zadania wychowania estetycznego, środki wychowania estetycznego, kompetencja artystyczno-estetyczna, dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Газнюк, Л.М., Могильова, С.В., М’яснікова, Н.О., Салтан, Н.М., 2011, Естетика. Київ: Конкорд.

Гончаренко, С.У., 1997, Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Дубасенюк, О.А., 2004, Практикум з педагогіки. Київ: Центр навчальної літератури. Енциклопедія освіти, 2008, Київ: Юрінком-Інтер.

Зязюн, І.А., Миропольська, Н.Є., Хлєбнікова, Л.О., 1998, Виховання естетичної культури школярів. Київ: Ізмін.

Зязюн, І., Сагач, Г., 1997, Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу.

Казмерчук, І., Федорова, М., 2012, Естетичне виховання дошкільників засобами природи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини.

Калініна, Л., 2006, Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. «Рідна школа», № 3.

Клокова, Ю., 2011, Формування художньо-естетичного смаку в дошкільників. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): методичні та практичні матеріали. Вип. 2, Київ.

Костюк, С., Естетичне виховання дошкільника – складова гармонійного розвитку дитини. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): методичні

та практичні матеріали. Вип. 2, Київ.

Кузьмінський, А.І., Омеляненко, В.Л., 2006, Педагогіка у запитаннях і відповідях. Київ: Знання.

Матвієнко, С.І., 2016, Художня праця та основи дизайну. Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Одерій, Л., Роздимаха, А., 2010, Розвиток художніх та естетичних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Актуальні пролеми психолого-педагогічного та соціального супроводу дитини на ранніх етапах соціалізації. Гуманізація навчально-виховного процесу, Спецвипуск 4, Ч. 1, Слов’янськ.

Паласевич, І., 2012, Зміст естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Дрогобич, Актуальні проблеми дошкілля.

Петрушенко, О.П., 2009, Словник з естетики. Львів: Магнолія.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 2013, Тернопіль: Мандрівець.

Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», 2013, Тернопіль: Мандрівець.

Сапожнік, О., 2002, Феномен естетичного виховання у вітчизняній науковій літературі. «Рідна школа», № 8–9.

Сухомлинський, В.О., 1976, Вибрані твори. В 5-ти т., Т. 2. Київ: Радянська школа.

Харламов, И.Ф., 2002, Педагогика. Минск: Университетское.

Шевчук, А., 2012, Дитина у світі культури: орієнтири до освітньої лінії. «Дошкільне виховання», № 9.

Юзвак, Ж., 2000, Естетичне сприймання: психологічний аспект. «Початкова школа», № 12.

Ярмаченко, М.Д., 2001, Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.75-89
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:15:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 916
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 481

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Iryna Palasevych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.