Aksjologiczne wymiary kształcenia specjalistów edukacji przedszkolnej na Ukrainie

Anna Fedorovych

Streszczenie w języku polskim


Aksjologiczne wzorce kształcenia specjalistów edukacji przedszkolnej są ustalane według współczesnych wymagań odnoszących się do edukacji przedszkolnej, zmierzającej w kierunku ideału, tzn. obrazu dziecka-przedszkolaka. Kształtowanie orientacji specjalistycznej przyszłego pedagoga powinna realizować edukacja zawodowo-pedagogiczna. Na jej treść mają wpływ wytyczne europejskie oraz humanistyczne walory zawodu nauczycielskiego. Istotne jest, aby kształcenie i doskonalenie zawodowe pedagogów miało charakter interdyscyplinarny i by było realizowane nie tylko w oparciu o wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, ale też filozoficzną, socjologiczną, medyczną. Ponieważ kwestia dotyczy wychowania dziecka, ważne jest aby treści edukacji pedagogicznej wzbogacić zarówno wiedzą o nim (dziecku), jak i wskazówkami pozwalającymi praktycznie z tej wiedzy korzystać. Duże znaczenie odgrywają tu szkolenia, rozeznanie środowiska i inne czynniki, na podstawie których przyszli specjaliści mogą budować swoją działalność zawodową.


Słowa kluczowe


aksjologia pedagogiczna, aksjocentryzm, walory pedagogiczne, orientacje zawodowe, treść kształcenia przyszłego pracownika, humanistyczne walory edukacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Андрущенко, В.П., 2014, Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір. Київ: «МП Леся».

Калюжна, Т.Г., 2012, Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти. Київ: Педагогічна думка.

Кремень, В.Г. (ред.), 2010, Біла книга національної освіти України. Київ: Інформаційні системи.

Невмержицька, О.В., 2013, Аксіологічні виміри вітчизняного освітнього простору: історичний аспект. Дрогобич: ДДПУ.

Печерська, Г.О., 2013, Професійні ціннісні орієнтації вчителів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки, Т. 2, Вип. 10.

Поцюрко, М., 2014, Філософія. Львів: Сполом.

Федорова, Н.Ф., 2015, Ціннісні орієнтири сучасного вчителя у навчанні та вихованні обдарованої дитини Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 1.

Чепіль, М.М. (ред.), 2016, Формування цінностей особистості: теорія і практика. Дрогобич: ДДПУ.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.279-290
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:55
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 07:22:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Fedorovych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.