Edukacyjne uwarunkowania kompetencji międzykulturowych polaków na emigracji

Mariusz Korczyński

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była próba ustalenia zależności miedzy uwarunkowaniami edukacyjnymi polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poziomem przyswojenia kompetencji międzykulturowych. Uwarunkowanie edukacyjne zawężono do wymiaru oceny końcowej, z jaką badane osoby ukończyły studia oraz szkołę średnią. Przebadano łącznie 261 osób, z czego do analiz zakwalifikowano 119 kwestionariuszy tych, którzy wykazali się co najmniej pięcioletnim stażem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Badania przeprowadzono metodą sondażową z technika ankietową oraz narzędziem badawczym własnej konstrukcji. Jak wykazały wyniki badania, poziom przyswojenia analizowanych kompetencji międzykulturowych jest uzależniony od oceny, z jaką badani ukończyli studia i szkołę średnią. W grupie badanych z wykształceniem wyższym najwyższym, dobrym poziomem przyswojenia analizowanych kompetencji wykazali się badani, którzy ukończyli studia z oceną dobrą i bardzo dobrą. Natomiast w grupie badanych z wykształceniem średnim najwyższy dobry poziom przyswojenia analizowanych kompetencji wykazali badani z oceną dostateczną na świadectwie. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji międzykulturowej uczestników procesu edukacyjnego niezależnie od jego poziomu (wyższy, średni, zawodowy, podstawowy). W programach wszystkich realizowanych przedmiotów powinny znaleźć się efekty kształcenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, ponieważ jest to nie tylko gwarancją sukcesu życiowego czy też zawodowego, ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wpływu na kreowanie przyszłości.


Słowa kluczowe


edukacja, edukacja międzykulturowa, kompetencje, kompetencje międzykulturowe, studenci, uczniowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brotto F., Huber J., Karwacka-Vögele K., Neuner G., Ruffino R., Teutsch R., 2014, Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa, Wydawnictwo ORE.

Cherniss C., 2000, Social and emotional competence in the workplace. W: R. Bar-On, J. D. A. Parker (red.). The handbook of emotional intelligence. San Francisco. Jossey – Bass Inc. Publisher, s. 433–458.

Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Earley P.C., Mosakowski E., 2007, Inteligencja kulturowa. Harvard Business Review Polska,12 (58), s. 158–166.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorset

http://wyborcza.pl/1,75399,20597404,rekordowa-liczba-polakow-w-wielkiej-brytanii

Korczyński M., 2016a, Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii. Annales UMCS, Sect. J., Wydawnictwo UMCS Lublin, 29(4), s. 79–96.

Korczyński M., 2016b, Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Józefów, Wydawnictwo WSGE, Tom 3/30, s.103–132.

Korczyński, M., 2017, Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego. Annales UMCS, Sect. J. Wydawnictwo UMCS Lublin, 30(2), s. 67–82.

Korczyński M., Świdzińska A., 2015. Migracje – Edukacja międzykulturowa – Bezpieczeństwo. Journal of Modern Science, Józefów, Wydawnictwo WSGE, tom 4/27, s. 67–80.

Kwiatkowski S.M., Symela K., 2001, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Magala S., 2011, Kompetencje międzykulturowe. Warszawa, Wolters Kluwer.

Mazur B., 2012, Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne Zarządzanie, 1, s. 182–191.

Nikitorowicz J., 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Nikitorowicz J., Sobecki M., Danilewicz W., Muszyńska J., Misiejuk D., Bajkowski T., 2013. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionów i procesów migracyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sidor-Rządkowska M., 2011, Kompetencyjny system oceny pracowników. Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Spitzbergd B.H., Changnon G., 2009, Conceptualizating intercultural competence. W: D.K. Deardorff (red.), Intercultural Competence. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, Sage Publ.

Żuchowska W., 1999, Do czego dydaktykom potrzebne jest pojęcie kompetencji. Nowa Polszczyzna, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.161-184
Data publikacji: 2019-04-19 10:35:46
Data złożenia artykułu: 2017-12-12 15:21:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mariusz Korczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.