Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze

Karolina Anna Zoszak-Łoskot

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących wartości preferowanych przez nauczycieli w szkołach pracujących w systemie tradycyjnym oraz al-ternatywnym – Marii Montessori. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zastosowano kwestio-nariusz PVQ-RR Shaloma Schwartza w polskiej adaptacji Jana Cieciucha. Ogółem przebadano 102 osoby (51 nauczycieli montessoriańskich, 51 tradycyjnych) i zakwalifikowano ich wyniki do ostatecznej analizy. Celem badań było określenie wartości, które są cenione zarówno przez nauczycieli montessoriańskich (grupa badawcza), jak i nauczycieli pracujących w systemie tradycyjnym (grupa porównawcza), a także zbadanie, czy istnieją różnice w zakresie prefe-rowanych wartości między tymi dwiema grupami.


Słowa kluczowe


wartości; nauczyciel; system alternatywny (Montessori); szkoła tradycyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczuk B., 2007, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Brezinka W., 2007, Wychowanie dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków, WAM.

Brzozowski P., 2002, Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza. „Roczniki Psychologiczne”, t. 5, 27–51.

Cieciuch J., 2013a, Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. „Psychologia Społeczna”, t. 8, nr 1(24), 22–41.

Cieciuch J., 2013b, Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa, Wydawnictwo Liberi Libri.

Michałowska D. M., 2013, Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.

Miksza M., 2014a, Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Miksza M. (red.), 2014b, Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowanie do wartości. Łódź, Wydawnictwo Palatum. Miluska J. (red.), 2012, Wartości w świecie polityki. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Montessori M., 2014, Odkrycie dziecka. Łódź, Wydawnictwo Palatum.

Schwartz S., 1992, Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. W: P.M. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology, t. 25. Orlando, Academic Press, 1–65.

Schwartz S.H., Sagiv, L., Boehnke, K., 2000, Worries and Values. “Journal of Persona-lity”, t. 68, nr 2, 309–346.

Skjöld Wennerström K., Bröderman Smeds M., 2009, Pedagogika Montessori w przed­szkolu i szkole. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.143-154
Data publikacji: 2019-04-29 11:28:01
Data złożenia artykułu: 2018-05-25 21:53:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1746
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1808

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Karolina Anna Zoszak-Łoskot

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.