Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji zdrowotnej

Izabella Maria Łukasik

Streszczenie w języku polskim


Odwołując się do programów i strategii związanych z działaniami na rzecz zdrowia, można zauważyć, iż gros zabiegów ma koncentrować się na działaniach profilak-tycznych, wyprzedzających pojawienie się problemów zdrowotnych oraz epidemiologicznych.

Zdecydowanie należy podkreślić, że świadomość zdrowotna Polaków jest mała, stąd często choroby, np. cywilizacyjne, wykrywane są w późnych stadiach rozwoju. Z tego względu istotna staje się edukacja zdrowotna.

Przygotowano krótki kwestionariusz Świadomość zdrowotna w orientacji przyszłościowej, który może spełnić rolę narzędzia przesiewowego, umożliwiającego wyłonienie osób o małej świadomości zdrowotnej. Ma on szansę podnieść skuteczność działań edukacyjnych. Kwestionariusz zawiera 18 itemów skupionych w trzech wymiarach: (1) poszukiwanie i wykorzystanie informacji dotyczących zdrowia, a także orientacja na zdrowy styl życia oraz czujność zdrowotną, (2) odpowiedzialność za dbanie o zdrowie obecnie i w przyszłości, (3) motywacja zdrowotna jako indywidualna orientacja zdrowotna w kierunku zapobiegania ewentualnym problemom zdrowotnym i zwiększenia dobrostanu zdrowotnego. Rzetelność skali określono za pomocą wskaźnika alfa Cronbacha, który wynosi 0,874, a poszczególne skale miały wskaźniki rzędu: I – 0,836, II – 0,838, III – 0,601.


Słowa kluczowe


świadomość zdrowotna; edukacja zdrowotna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwińska-Jasiewicz M., 2001, Orientacja przyszłościowa młodzieży. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 1(6), 2, 183–192.

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy’can be Found in English on the Eurydice Website Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012, opublikowano: http://eacea.ec.europa.eu/ education/eurydice/thematic_studies_en.php s.1.

Dutta-Bergman M.J., 2004, An Alternative Approach to Social Capital: Exploring the Link Age Betweem Health Consciousness and Community Articipation. Health Communication, 16(4), 393–409, DOI: 10.1207/s15327027hc1604_1 [pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/8249340_An_Alternative_Approach_ to_Social_Capital_Exploring_the_Linkage_Between_Health_Consciousness_ and_Community_Participation].

Hirsch J.K. i in., 2015, Future Orientation and Health Quality of Life in Primary Care: Vitality as a Mediator. “Qual Life Res”, 24, 1653–1659, DOI: 10.1007/s11136-014-0901-7.

Hong H., 2009, Scale Development for Measuing Health Consiciousness; Re­concep­tualization. In 12th Annuall International Public Relations Research Conference. Coral Gables, University of Miami Press [pozyskano z: https://instituteforpr.org/ wp-content/uploads/ScaleDvlpmentMeasuring.pdf].

Iversen A.C., Kraft P., 2006, Does Socioeconomie Status and Health Consciousness Influence How Women Respond to Health Related Messages in Media? “Health Edu-cation Research”, 21(5), 601–610 [pozyskano z: https://doi.org/10.1093/her/cyl014].

Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz in­teligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela [pozyskano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf].

Kraft F.B., Goodell P.W., 1993, Identifying the Health Conscious Consumer. “Journal of Health Care Marketing” 13(3), 18–25 [pozyskano z: http://connection.ebscohost. com/c/articles/9602131253/identifying-health-conscious-consumer].

Moorman C., Matulich E., 1993, A Model of Consumers’ Preventive Health Behaviours: The Role of Health Motivation and Health Ability. “Journal of Consumer Resarch”, 20(2), 208–228 [pozyskano z: https://pdfs.semanticscholar.org/d02f/5a425cefc6c7 004229df585def046c348167.pdf].

Muller R.A., 2018, Teraz. Fizyka czasu. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Nurmi J-E., 1989, Development of Orientation to the Future During Early Adolescence: A Four­year Longitudinal Study and Two Cross­rectional Comparisons. “International Journal of Psychology”, 24, 195–214.

Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020, 2015. Warszawa [wersja z 9.05.2018, pozyskano z: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/ pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf].

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014–2020 [pozyskano z: https://www.power.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf].

Searle J.R., 2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.

Steinberg L. i in., 2009, Age Differences in Future Orientation and Delay Discounting. Child Development, vol. 80, nr 1, 28–44 [pozyskano z: http://njdc.info/wp-content/ uploads/2014/08/Steinberg-et-al.-Age-differences-in-future-orientation-2009.pdf].

Trommsdorff G., 1983, Future Orientation and Socialization. “International Journal of Psychology”, 18, 381–406.

Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja. „Problemy Higieny Epidemiologii”, 89(4), 445–452.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.93-106
Data publikacji: 2019-04-29 11:27:58
Data złożenia artykułu: 2018-06-23 13:57:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1158
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 377

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Izabella Maria Łukasik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.