Lublin w pracy pedagoga – zasoby miasta w działaniach edukacyjnych. Część 1. Muzea

Anna Bieganowska-Skóra

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym tekście przeanalizowano ofertę edukacyjną lubelskich muzeów. Próbowano dać odpowiedź na pytanie, czy planując oddziaływania edukacyjne, pracownicy placówek uwzględniają potrzeby młodego pokolenia oraz zalecenia dydaktyków, czy efekty ich pracy są dla dzieci i młodzieży atrakcyjne. Opis uzupełniono wykazami propozycji za-jęć oferowanych uczniom przedszkoli i szkół przez placówki wchodzące w skład Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum na Majdanku i Regionalne Muzeum Cebularza.

Słowa kluczowe


edukacja muzealna; Lublin; przestrzeń miasta w edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bougsiaa H., Kopciewicz L., 2016, Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 19, nr 1 (73). Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 139–154.

Dział edukacji – historia, 2013. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie – informacje ogólne, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/Informacje_ogolne/Dzial_Edu-kacji_historia-1-690-82.html [dostęp: 21.06.2018].

Edukacja, 2013, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/edukacja-4-22-22. html [dostęp: 21.06.2018].

Edukacja, 2019, opublikowano: http://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/ [dostęp: 21.06.2018].

Hamer H., 1994, Klucz do efektywności nauczania: poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwo Veda.

Kondrasiuk G. i in. (red.), 2012, „Kultura Enter” – Almanach. Koncepty miejskie 2008–2012. Lublin, Warsztaty Kultury, Centrum Kultury.

Kranz T. (red.), 2012, Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli. Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku.

Krótko o Muzeum. W: Regionalne Muzeum Cebularza – z nami poznasz tradycję Lubelszczyzny, opublikowano: http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ [dostęp: 06.07.2018].

Lekcje muzealne i wykłady, 2013. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/ Lekcje_muzealne-1-383-37.html [dostęp: 03.07.2018].

Lublin, 2018. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia, opublikowano: https://pl.wikipedia. org/wiki/Lublin [dostęp: 20.06.2018].

Mendel M., 2016, Kultura edukacyjna miasta: czego uczy globalny urbanizm? „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(3), 79–96.

Misja. W: Regionalne Muzeum Cebularza – z nami poznasz tradycję Lubelszczyzny, opublikowano: http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ct-menu-item-3 [dostęp: 06.07.2018].

Morbitzer J., brw, Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens) z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e­podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Morbitzer J., 2012, O istocie medialności młodego pokolenia. „Neodidagmata”, nr 33/34. Poznań, Wydawnictwo UAM, 131–153.

Musiał E., 2016, Kreatywne nauczanie cyfrowych tubylców. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” VI, 85–93.

Myrdzik B., 2015, Przestrzeń edukacyjna jako „wędrujące pojęcie”. W: M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz (red.), Edukacja a nowe media. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 13–23.

Muzeum. W: Słownik języka polskiego PWN, opublikowano: https://sjp.pwn.pl/slowniki/ muzeum.html [dostęp: 20.06.2018].

Nadolska-Styczyńska A., 2016, Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej edu­kacji muzealnej i sposobach jej badania. “Journal of Urban Ethnology”, nr 14, 95–111.

Oferta, 2019. W: Muzeum Wsi Lubelskiej, opublikowano: http://skansen.lublin.pl/pl/ edukacja/oferta/1-3/ [dostęp: 29.06.2018].

Oferta edukacyjna, 2013a. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Historii Miasta Lublina, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/Oferta_eduka-cyjna-4-152-35_152.html [dostęp: 27.06.2018].

Oferta edukacyjna, 2013b. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Litera­ckie w Lublinie. Filia – Muzeum Józefa Czechowicza, opublikowano: https://www. muzeumlubelskie.pl/Oferta_edukacyjna-4-51-36_51.html [dostęp: 30.06.2018].

Oferta edukacyjna, 2013c. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Literackie w Lublinie. Filia – Muzeum Dworek Wincentego Pola, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/OFERTA_EDUKACYJNA-1-330-38.html [dostęp: 29.06.2018].

Oferta edukacyjna. W: Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum, opublikowano: http:// www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna/2 [dostęp: 04.07.2018].

O mieście, 2018, opublikowano: https://lublin.eu/lublin/o-miescie/ [dostęp: 20.06.2018].

Pater R., 2017, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kul­turze. „Parezja – Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych”, nr 1(7), 74–92.

Pater R., 2013, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: Kwartalnik dla Nauczycieli”, nr 4(30), 56–76.

Pedagogika pamięci. W: Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum, opublikowano: http:// www.majdanek.eu/pl/education/pedagogika_pamieci/1 [dostęp: 04.07.2018].

Peiper T., 1922, Miasto. Masa. Maszyna. „Zwrotnica”, nr 1, 23–31 [pozyskano z: http:// rcin.org.pl/Content/31751/WA248_31165_P-II-9_zwrotnica-o.pdf].

Pezda A., 2011, Koniec epoki kredy. Warszawa, Agora.

Pilarska J., 2017, Locus educandi: miasto jako przestrzeń nieformalnej edukacji międzykulturowej. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXX, 154–166.

Szymborska W., 1977, Muzeum. W: tejże, Poezje. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Trempała E., 2011, Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna). „Edukacja – Pedagogia – Pedagogika – Pedagogizm – Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, 95–104.

Wysok W. (red.), 2014, Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów. Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku.

Zduńczyk E., 2015, Człowiek w muzeum, czyli rzecz o wychowaniu, edukacji i rozrywce. „Fides et Ratio”, nr 1(32), 169–184.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 1996. Dz.U., poz. 720.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.107-128
Data publikacji: 2019-04-29 11:27:59
Data złożenia artykułu: 2018-06-30 23:19:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Bieganowska-Skóra

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.