Aspekty edukacyjny i komunikacyjny wykorzystania Internetu przez młode pokolenie

Małgorzata Papier

Streszczenie w języku polskim


Artykuł traktuje o ważnym aspekcie społeczeństwa informacyjnego, jakim jest wykorzystanie Internetu w edukacji. W ostatnich latach często mówi się o nadużywaniu Internetu przez młodzież, prowadzone są liczne badania dotyczące tego zjawiska. Faktem niezaprzeczalnym, niepodlegającym dyskusji jest obecność nowych mediów w edukacji. Istotne i niezmiernie ważne jest więc nieustanne wskazywanie zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem Internetu w różnych dziedzinach naszego życia. Należy dążyć do ukazywania użytkownikom sieci, iż korzystanie z Internetu w edukacji stanowić powinno zaplanowaną, przemyślaną działalność. W artykule ukazano aspekt edukacyjny wykorzystania Internetu, a także zmiany komunikacji internetowej młodego pokolenia. Powiązanie treści teoretycznych z wynikami badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego pozwala dostrzec zarówno szanse, jak i zagrożenia dla przyszłej edukacji pokolenia cyfrowych tubylców.


Słowa kluczowe


komunikacja, edukacja, Internet, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aftański P., 2011, Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 66–73.

Andrzejewska A., 2009, Świat wirtualny- kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 164–183.

Belcer A., Wojnarowska A., 2016, „Młodzi podłączeni i połączeni” Internet jako cyfrowe podwórko współczesnej młodzieży, W: E. Janicka Olejnik, K. Klimek (red.), Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 29–44.

Borcuch A., Piłat-Borcuch M., 2010, Generacja Y jako szczególny wymiar społeczeństwa informacyjnego. W: P. Setlak, P. Szulich (red.), Społeczeństwo informacyjne: uwarunkowania społeczne i kulturowe. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego, 129–140.

Braun-Gałkowska M., 2004, Internet w życiu dzieci i młodzieży W: M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka, grupa, cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 71–84.

Furmanek W. 2008, Pedagogika a pedagogika pracy. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa–Radom, Instytut Badań Edukacyjnych, 19–28.

Goban-Klas T., 2005, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja eksplozja. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Goban-Klas T., 2006, Media i komunikowanie masowe. Warszawa, PWN.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków, Fundacja Postępu Telekomunikacji.

Goliński M., 2011, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Grzenia J., 2006, Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, PWN.

Gwozda M., 2008, e-Globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów Internetu. W: M. Kowalski (red.), Internet miedzy edukacją, bezpieczeństwem @ zdrowiem. Kraków, Wydawnictwo Maternus Media, 9–15.

Hankała A., 2004, Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa–Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 17–29.

Iskierka S., Krzemiński J., Weżgowiec Z., 2011, Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 58–66.

Jędrzejko M. Z., Szwedzik A., Sarzała D., Saracen A., 2017, Dzieci w wielkiej sieci. Zjawisko i jego uwarunkowania. Wyniki i analiza badań. W: S. Bębas, M.Z. Jędrzejko, K. Kaprzak, A. Szwedzik, A. Taper, (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa–Milanówek, Oficyna Wydawnictwo Aspra, 57–118.

Juszczyk S., 2000, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kożusznik B., 2004, Komunikacja w dobie Internetu – wpływ na jednostkę, organizację, otoczenie. W: B. Kożusznik (red.), Zarządzanie i technologie informacyjne, t.1: Komunikacja w dobie Internetu. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 10–20.

Król M. J. (red.), 2013, Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lewczuk J., Jędrzejko M. Z., 2017, Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w szkole. W: S. Bębas, M.Z. Jędrzejko, K. Kaprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa–Milanówek, Oficyna Wydawnictwo Aspra, 269–318.

Molenda R., 2009, Internet – nowe wyzwania wobec edukacji. W: A. Grzywak, P. Pikiewicz (red.), Zastosowania Internetu. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 103–112.

Morbitzer J., 2005, Społeczeństwo informacyjne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Morbitzer J., 2012, Nowe uwarunkowania edukacyjne epoki dzieci sieci. W: A. Ruta (red.), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXV. Kraków, Polska Akademia Nauk, 31–48.

Noga H., 2008, Uwarunkowania edukacyjne Internetu. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki Multimedia w teorii i praktyce szkolnej. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 165–181.

Nowina-Konopka M., 2006, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W: M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnkowska (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 13–58.

Piecuch A., 2011, Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się. „Dydaktyka Informatyki”, nr 6: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 123–149.

Piecuch A., 2016, Nowe media – nowe problemy. „Dydaktyka Informatyki”, nr 11.

Pospiszyl I., 2011, Patologie społeczne. Warszawa, PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.4.195
Data publikacji: 2018-08-20 07:35:27
Data złożenia artykułu: 2018-08-17 14:45:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Papier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.