Badanie jako akt twórczy – refleksje na marginesie raportu z ogólnopolskich badań kompetencji muzycznych absolwentów I etapu edukacyjnego

Agnieszka Weiner

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje refleksje badawcza w odniesieniu do rezultatów największego jak dotąd w Polsce, ostatnio zrealizowanego projektu, diagnozującego kompetencje muzyczne uczniów etapu wczesnoszkolnego. Autorka z pozycji kierownika naukowego projektu interpretuje
uzyskane wyniki w kontekście wieloletnich trendów, zaś samo badanie traktuje jako akt twórczy, którego początek stanowi pytanie, a koniec zrozumienie.


Słowa kluczowe


Wczesna edukacja; kompetencje muzyczne; badanie jako akt twórczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burowska Z., J. Kurcz J., Wilk A., 1997, Badania nad skutecznością metod wychowania muzycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym. W: A. Białkowski (red.), Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Dyląg J., 1994, Kształcenie umiejętności dydaktycznych studentów do nauczania muzyki w klasach I-III. W: Z. Burowska, J. Kurcz (red.), Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego. Kraków, Wydawnictwo AM.

Hoffman-Lipska E., Żychowska T., 1997, Próba diagnozy stanu powszechnego wychowania muzycznego w szkołach podstawowych. W: Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej. A. Białkowski (red.), Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Jaworska A., 1999, Osiągnięcia uczniów klas I-III w zakresie muzyki. W: M. Cackowska (red.) Skuteczność nauczania początkowego w Polsce 1976-1990. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kamińska B., 2016, Kompetencje muzyczne -ich miejsce i znaczenie we wczesnej edukacji muzycznej. W: H. Tomasz-Plewa, I. Polak (red.), Wczesna edukacja muzyczna. Rozważania, propozycje, badania. Wrocław, Wydawnictwo AMKL.

Program nauczania początkowego, klasy I-III, 1983, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Instytut Programów Szkolnych. Warszawa,WSiP.

Przychodzińska M., 1989, Wychowanie muzyczne - idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa, WSiP

Rakowski A., 2010, Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia. W: A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa, Wydawnictwo Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065.

Sacher W., 2004 (red.) Zdolności muzyczne dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczycieli a wyniki badań testowych. Mysłowice, Wydawnictwo GWSP.

Suświłło M., 2001, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji, Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Weiner A, Waluga A., Migdał-Najman K., Ostafińska-Molik B., Delecka-Bury A., 2016, Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty. Raport z badań. Warszawa, Wydawnictwo IMiT.

Weiner A., 2000, Aktywność muzyczna w zintegrowanym systemie kształcenia wczesnoszkolnego. W: V Przerembska (red.) Treści, formy i metody przedmiotu „Muzyka” w świetle reformy powszechnej edukacji. Łódź , Wydawnictwo UŁ.

Weiner A., 2004, Nie ta melodia. Edukacja wczesnoszkolna po I etapie reformy – edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym. „Życie Szkoły” nr 10.

Weiner A., 2006, Wczesna edukacja muzyczna – obszar zaniedbany czy zaniechany? W: M. Suświłło (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Weiner A., 2008, „Muzyka” w zintegrowanych ofertach programowych – studium porównawcze. W: R. Gozdecka, M. Grusiewicz (red.) Współczesne oblicza edukacji muzycznej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Weiner A., 2007, Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik. Lublin, Wydawnictwo UMSC.

Weiner A., 2010, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym – determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin, Wydawnictwo UMCS..

Wojnar I, 2000, Samowychowanie – humanistycznym wyborem człowieka. W: I. Wojnar Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zwolińska E., 1997 (red.) Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bydgoszcz, Wydawnictwo AB.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.23-40
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:19
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 17:17:36


Statystyki

Widoczność abstraktów - 429
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 124

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 agnieszka - weiner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.