Kreatywność jako przedmiot i cel edukacji kulturalnej

Urszula Lewartowicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na doniosłość kategorii kreatywności w teorii i praktyce edukacji kulturalnej. Zawarte w niniejszym tekście rozważania koncentrują się wokół faktycznego oraz postulowanego miejsca kreatywności w koncepcjach edukacji kulturalnej,
jej roli w praktyce szkolnej oraz celów edukacyjnych charakteryzujących tak zwaną szkołę kreatywną. W artykule przywołane zostały najważniejsze koncepcje edukacji kulturalnej uwzględniające problematykę kreatywności i twórczości oraz dokumenty strategiczne, w których wyartykułowane zostały powiązania między kreatywnością, kulturą i edukacją. Wskazano również kluczowe obszary szkolnej edukacji kulturalnej, uzasadniające potrzebę
wzmocnienia i uwypuklenia idei kreatywności z perspektywy edukacji i kultury.


Słowa kluczowe


Kreatywność, edukacja kulturalna, szkoła kreatywna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciczkowski W., 1999, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Clements N., 2004, Creative Collaboration. Swansea, Sound of the Heart Publishers.

Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badania diagnostycznego, 2017, Lublin, Centrum Spotkania Kultur.

Ferenz K., 1996. Nie wykorzystane możliwości edukacji kulturalnej dzieci. W: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Grad J., Kaczmarek U., 2005, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Idzikowski B., 2000, Edukacja kulturalna – między szkołą a instytucjami kultury. W: B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Zielona Góra, Regionalne Centrum Animacji Kultury; Warszawa, Centrum Animacji Kultury.

Jagodzińska K., 2013, Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności i innowacyjności. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 327-343.

Jankowski D., 1996, Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej. W: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Jedlewska B., 2003, Animacja jako metoda edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych. W: J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Kwieciński Z., 2008, Tożsamość szkoły a zmiana i rozwój. W: R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej. Poznań, Oficyna Wydawnicza Garmond.

Parys K., 2013, Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Schindler A., 2000, O istocie animacji. W: K. Hrycyk (red.), Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie. Czterdziestolecie Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Wrocław, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.

Smith M.K., 2009, Animateurs, animation and fostering learning and change. The encyclopaedia of informal education, opublikowano: www.infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change, [dostęp: 10.08.2018].

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020, 2011. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkołę trzeba wymyślić od nowa (debata), 2013, W: Kultura edukacji/ edukacja kultury. Materiały pokonferencyjne. Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej, Lublin, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.

Szmidt K. J., 2005, Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szmidt K. J., 2013, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice, Wydawnictwo HELION.

Tyszka A., 1971, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.69-78
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:22
Data złożenia artykułu: 2018-09-28 14:30:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 973
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 438

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Urszula Lewartowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.