Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka

Jolanta Andrzejewska

Streszczenie w języku polskim


„Współczesna edukacja przedszkolna w dużej mierze zakotwiczona w starych kodach i paradygmatach coraz częściej nie odpowiada teraźniejszym i przyszłym wyzwaniom. Nie wspiera potencjonalności każdego dziecka w procesie edukacyjnym, nie uwzględnia jego różnic indywidualnych”(Andrzejewska 2015, s. 192). Tradycyjne rozwiązania edukacyjne, ograniczające się do wykorzystania przez nauczyciela i przedszkolaka najczęściej potencjału sali przedszkolnej i ogrodu, nie podkreślają zagadnień związanych z koniecznością uwzględniania treści edukacyjnych w powiązaniu z kontekstami społeczno-kulturowymi procesów uczenia się. Te konteksty wpływają na proces tworzenia reprezentacji w umyśle i sposób wykorzystania zdobytej wiedzy w odmiennych warunkach. Zatem „ta sama wiedza poznawana w różnych warunkach będzie inaczej »zapisana« w umyśle i inaczej »używana« w nowych sytuacjach (Klus-Stańska, Kruk 2009, s. 471). Artykuł jest próbą pokazania niewykorzystanych potencjałów sali przedszkola i konieczności rozszerzania przez nauczyciela zasięgu edukacji małego dziecka poza salą przedszkolną, poza przedszkole i kontaktu ze społecznością lokalną, która ze względu na swoją specyfikę i różnorodność warunkuje uelastycznienie procesu uczenia się wychowanka.


Słowa kluczowe


dziecko, edukacja, przedszkole, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska J., Lewandowska E., 2008, Kreowanie aktywności ucznia. „Życie Szkoły”, nr 2, 5–8.

Andrzejewska J., Lewandowska E., 2009, Nauczyciel – kreator przestrzeni i czasu szkolnego.

W: K. Kusiak, I. Nowakowska- Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 155–159.

Andrzejewska J., 2013, Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Andrzejewska J., 2015, Oferta edukacyjna przedszkola a kompetencje społeczne dzieci. W: J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Andrzejewska J., 2015, Przestrzeń przedszkola przyjazna kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania i pisania. „Roczniki Pedagogiczne”, t. 7(43), nr 2.

Andrzejewska J., 2016, Partnerstwo przedszkola, rodziny i społeczności lokalnej w metodzie projektów. „Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy”, nr 2, 89–106.

Buchsbaum D., Gopnik A., Griffiths T.L., Shafto P., 2011, Children’s Imitation of Causal Action Sequences Is Influenced by Statistical and Pedagogical Evidence. “Cognition” 120, 331–340 [pozyskano z: http://scholar.berkeley.edu/daphnab/files/buchsbaum-gopnik-griffiths-shafto-cognition.pdf].

Dahlberg G., Moss P., Pence A., 2013, Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Davies R.D., Braun E.M., 2006, Dar uczenia się. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Dąbrowska E., 1986, Analiza sytuacji animacyjnych. „Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej”, nr 7, 103–104.

Dylak S., 2013, Architektura wiedzy w szkole. Warszawa, Wydawnictwo Dyfin.

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Gopnik A., 2010, Jak myślą dzieci?. „Świat Nauki”, nr 8, 44–49.

Jedlewska B., 1999, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kargul J., 1995, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kargul J., 2012, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa, PWN.

Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., 2015, Projektowanie i ewaluacja zajęć przyrodniczych w klasach początkowych. W: A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, L. Tuszyńska (red.), Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa, Wydawnictwo APS, 37–81.

Kubinowski D., 2015, Istota animacji kultury jako idei pedagogicznej. „Studia Kulturowo-Edukacyjne”, t. X, nr 1.

Kubinowski D., 2001, Zasada konstruktywnego relatywizmu jako podstawa aksjologiczna działalności animacyjnej: perspektywa antropologiczno-pedagogiczna. W: J. Gajda, W. Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kubinowski D., 2016, Kultura animacji jako humanistyczna pedagogia. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(3).

Lewandowska E., Korwin-Szymanowska A., 2015, Terenowe zajęcia przyrodnicze w klasach początkowych – propozycje zajęć. W: A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, L. Tuszyńska (red.), Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Mendel M., 2006, Pedagogika miejsca. Wrocław, DSWE TWP.

Schulz L.E., Gopnik A. Glymour C., 2007, Preschool Children Learn About Causal Structure from Conditional Interventions. “Developmental Science”, pp 322–332, 3.

Szymański M.J., Walasek- Jarosz B., Zbróg Z., 2016, Zrozumieć szkołę dla (jej) zmiany. W: M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg (red.), Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Warszawa, APS.

Wiśniewska-Kin M.,2015, Kompetencje kluczowe uczniów w społeczeństwie wiedzy – konieczność mentalnych przewartościowań. W: J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wollman L., 2013, Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji, Katowice, Wydawnictwo SNEP.

Zwiernik J., 2009, Dziecięca codzienność w przestrzeniach podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepkowska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.41-54
Data publikacji: 2018-11-06 13:36:55
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 11:05:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jolanta Andrzejewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.