Idea edukacji emancypacyjnej w propozycjach studentek pedagogiki wczesnoszkolnej

Barbara Dudel

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest prezentacja analizy opracowanych przez studentki II roku II st. pedagogiki wczesnoszkolnej koncepcji realizacji idei emancypacyjnej w klasach I–III. W artykule podjęto próbę wskazania wartości uznanych przez autorki prac za ważne w edukacji wczesnoszkolnej, preferowanych sposobów osiągania celów oraz relacji nauczyciel– uczeń. Wyniki analizy projektów edukacyjnych wzbogacają wypowiedzi uczestniczek badań. Ostatnią część tekstu stanowią wnioski.


Słowa kluczowe


edukacja emancypacyjna, propozycje studentek, edukacja wczesnoszkolna, metoda projektu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., 2003, Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czerepaniak-Walczak M., 2015, Nauczyciel akademicki w i wobec akademickiej kultury edukacyjnej: ile praxis, ile techne? W: E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Czerepaniak-Walczak M., 1997, Student i zmiana: podmiot, przedmiot … czy ukryta rzeczywistość? „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 9/10.

Czerepaniak-Walczak, M., 2006, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Delors J., 1998, Edukacja: jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw edukacji dla XXI wieku. Warszawa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Klus-Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Klus-Stańska D., 2009b, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Klus-Stańska D., 2008, Dziecko w pułapce wczesnej edukacji – perspektywy krytyki adaptacyjnej i emancypacyjnej. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4 (210).

Klus-Stańska D., Kruk J., 2009a, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwaśnica R., 2015, Holistyczna szkoła całodniowa. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020 – 2030 – 2040. Sukces wymaga zmian. Warszawa.

Kwieciński Z., 1995, Socjopatologia edukacji. Olecko-Białystok, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Trans Humana.

Lachowicz-Tabaczek K., 2004, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leppert R., 1996, Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Maj A., 2014, Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2(25).

Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sajdak A., 2013, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szymański M.S., 2010, O metodzie projektów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Trzebiński J., 1985, Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych W: M. Lewicka (red.), Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.179-190
Data publikacji: 2018-11-06 13:37:02
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 13:30:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Barbara Dudel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.