Zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli katechezy

Magdalena Barabas

Streszczenie w języku polskim


Współczesna szkoła zmaga się w wieloma problemami wychowawczymi. Coraz częstsze przypadki zachowań agresywnych w środowisku szkolnym oraz prężna dynamika ewolucji agresji pod kątem jej kierunku oraz przejawów sprawia, że nie można przejść obojętnie wobec tego problemu. Coraz częściej obiektem zachowań agresywnych staje się nauczyciel, m.in. katecheta. Określenie skali takich zachowań uczniów wobec nauczycieli jest dość trudne z uwagi na to, że wielu pedagogów nie ujawnia takich sytuacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sytuację nauczycieli katechezy w aspekcie zachowań agresywnych uczniów. Artykuł stanowi prezentację badań własnych, które obrazują fragment rzeczywistości szkolnej w kontekście przejawów zachowań agresywnych uczniów wobec katechetów.


Słowa kluczowe


agresja, nauczyciel, katecheta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baczko-Dombi A., Giza-Poleszczuk A., Komendant Brodowska A., 2011, Przemoc w szkole. Raport z badań 2006 i 2011. Warszawa, https://panoptykon.org/sites/default/files/sbp2_szkoly_ost_wersjapdf.pdf [dostęp: 17.09.2018].

Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się. Warszawa, PWN.

Baron R.A., Richardson D.R., 1994, Human aggression. New York, Plenum Press.

Buss A.H., 1961, The psychology of aggression. New York Wiley.

CBOS , 2006, Przemoc w Szkole – raport z badań, Badanie zrealizowane na zlecenie dzienników regionalnych grup wydawniczych Orkla Press Polska oraz Polskapresse. Warszawa.

Dollard J., Doob L.W., Miller N.E., MOwrer O.H., Sears R.R., 1939, Frustration and Aggression. New Haven, Yale University Press.

Gruszkowska M., 2004, Społeczne i psychologiczne uwarunkowania agresywności młodzieży w okresie adolescencji. W: A. Rajzner, Agresja w szkole-spojrzenie wieloaspektowe. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Grzegorzewska I., 2015, Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie klinicznorozwojowe. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 20, nr 4, 484–498. DOI: 10.14656/PFP20150403.

Jagieła J., 2018, Transakcyjne modele przemocy szkolnej. „Studia Paedagogica Ignatiana” 21(1), 41–61. DOI: 10.12775/Spi.2018.1.002.

Kendall P.C., 2004, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk, GWP.

Kołodziejczyk J., 2004, Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Kraków, NODN „SOP HIA ”.

Krahe B., 2005, Agresja. Gdańsk, GWP.

Kulesza M., 2007, Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych. „Seminare”, 24, 261–277.

Leymann H., 1996, The content and development of mobbing at work. „European Journal of Work and Organizational Psychology”, 5(2). DOI: 10.1080/13594329608414853.

Miłkowska G., 2003, Agresja. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. I.

Mościcka A., Drabek M., 2010, Mobbing w środowisku pracy nauczyciela. W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 75–98.

Ostrowska K., 2007, Rozmiary, nasilenie i rodzaje zachowań agresywnych w szkole w latach 1997, 2003, 2007. Raport z badań. Warszawa, Ośrodek Rozwoju

Edukacji.

Ostrowska K., 2008, Agresywne zachowania uczniów w świetle badań porównawczych z 1997 i 2003 roku. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa, Wydawnictwo Diffin.

Ostrowska K., Surzykiewicz J., 2005, Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003. Warszawa, CMPPP – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poraj G., 2004, Doświadczanie agresji i przemocy w szkole. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 8, 19–31. DOI: 11089/1635.

Poraj G., 2009, Od pasji do frustracji: modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pyżalski J., 2015, Przemoc rówieśnicza w szkole – badania retrospektywne studentów pedagogiki. „Studia Edukacyjne”, 34, 177–196. DOI: 10.14746/se.2015.34.1.

Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strutyńska E., 2014, Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania. Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.

Surzykiewicz J., 2000, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 2004, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Wojcieszke B., 2003, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zimbardo P., Ruch P., 1994, Psychologia i życie. Warszawa, PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.103-112
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:45
Data złożenia artykułu: 2019-03-11 09:18:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 992
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 497

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Magdalena Barabas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.