Trudności ucznia nieśmiałego

Joanna Wrótniak

Streszczenie w języku polskim


Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce nieśmiałości wśród uczniów. Problem nieśmiałości i konsekwencje, jakie za sobą niesie, są w dużej mierze bagatelizowane przez środowisko szkolne i pomijane przez nauczycieli. W artykule skoncentrowano się na ukazaniu nieśmiałości w kategorii jednego z przejawów trudności wychowawczych. Zdefiniowano pojęcie nieśmiałość i zwrócono uwagę na specyfikę tego zjawiska oraz problemy, z jakimi borykają się uczniowie nieśmiali. Uczeń nieśmiały określany jest jako grzeczny, taktowny, a nawet godny naśladowania, tymczasem nieśmiałość może mieć bardzo niekorzystny wpływ na życie młodego człowieka. Konieczne jest zatem uwrażliwienie nauczycieli i wychowawców na potrzeby ucznia nieśmiałego i konieczność podjęcia wobec niego specjalnych oddziaływań wychowawczych.


Słowa kluczowe


trudności wychowawcze; trudny uczeń; nieśmiałość; uczeń nieśmiały

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borecka-Biernat D., 2000, Poziom samooceny a zachowania nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej. W: R. Poprawy (red.), Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 45–59.

Borecka-Biernat D., 2001, Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej. Kraków, Impuls.

Carducci B., 2008, Nieśmiałość. Nowe odważne podejście. Kraków, Znak.

Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania. Lublin, UMCS.

Dzwonkowska I., 2003, Nieśmiałość i jej korelaty. „Przegląd Psychologiczny”, t. 46, nr 3, 307–322.

Głuszak A., 2012, Pokonać nieśmiałość. „Życie Szkoły”, nr 1, 25–28.

Gromelska A., 2009, Nieśmiałość – jak uczyć dziecko pewności siebie?. „Życie Szkoły”, nr 7, 19–22.

Hammer H., 2000, Oswoić nieśmiałość. Warszawa, Veda.

Harwas-Napierała B., 1979, Nieśmiałość dziecka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Harwas-Napierała B., 1995, Nieśmiałość dorosłych. Geneza – Diagnostyka – Terapia. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Jagieła J., 2005, Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny. Kraków, Wydawnictwo RUBIKON.

Januszewska E., 2000, Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Przegląd Psychologiczny”, t. 3, nr 4, 481–497.

Kowolik P., 2013, Dziecko trudne. „Nauczyciel i Szkoła” 2(54), 93–99.

Kwiatkowska G.E., Łukasik A. (red.), 2011, Jednostka w ponowoczesnym świecie. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Leary M., Kowalski R.M., 2001, Lęk społeczny. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łobocki M., 1989, Trudności wychowawcze w szkole. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Paszkiewicz A., Łobacz M., 2013, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. Warszawa, Dyfin.

Pilch T., (red.) 2007, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. t. 6. Warszawa, Su-U., Wydawnictwo Akademickie ŻAK .

Rogers B., 2011, Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć...., Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

Słownik Współczesnego Języka Polskiego, 1998, Warszawa, Wydawnictwo Reader’s Digest Przegląd.

Umecka M., 2008, Dziecko nieśmiałe w szkole. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, nr 10, 22–27.

Zabłocka M., 2008, Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zabłocka M., 2012, Zrozumieć nieśmiałość. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zarzecki L., 2012, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra, KPSW.

Zimbardo P.G., 2007, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., 2012, Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.4.143-154
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-03-25 11:52:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1856
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1406

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Wrótniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.