Wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela

Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz

Streszczenie w języku polskim


Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są ogromne. Jednocześnie spełniać ma on wiele wymogów, tak aby stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju swoich podopiecznych. Dlatego też wymagania względem niego są również duże, zarówno te płynące ze strony bezpośrednich przełożonych, jak i coraz bardziej wymagających rodziców. Wiele badań skupia się na oczekiwaniach w stosunku do nauczyciela ze strony rodziców (Jakubowicz-Bryx 2016) czy uczniów (Konopnicka 2011; Żegnałek 2008; Jurewicz 2015). Autorkę niniejszego artykułu interesowało przyjrzenie temu zagadnieniu z perspektywy samych nauczycieli, z tego powodu zaprojektowała i przeprowadziła badania jakościowe na grupie nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, a w prezentowanym tekście przedstawia ich perspektywę wzorca osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzone wywiady swobodne z elementami narracji, a uzyskane dane i ich interpretacje w odniesieniu do przedstawionego zagadnienia zostały zaprezentowana w postaci piramidy, gdzie podstawę stanowią cechy podstawowe – bazowe, drugą pod względem istotności dla badanych są cechy określone mianem niezbędnych, a ostatnią grupę stanowią cechy pożądane, a więc takie, które w perspektywie badanych pomagają w pracy zawodowej. W podsumowaniu zaprezentowane krótkie zestawienie najważniejszych cech budujących wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy badanych nauczycielek.

Słowa kluczowe


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; cechy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E., 2004, Badania społeczne praktyce. Tłum. W. Betkiewicz i In. Warszawa, Wyd. PWN.

Denzin N.K., Lincoln Y.S., 2000, Metody badań jakościowych. T.1. Tłum. Krzysztof Podemski. Warszawa, Wyd. PWN.

Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wyd. Naukowe UAM.

Dylak S., 2000, Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kruszewski (red), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa, Wyd. WSiP, 176–190.

Hernik K., (red.), 2015, Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013. Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Jakubowicz-Bryx A., 2016, Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 1(7)/2016, vol. 4, 7–23.

Jurewicz M., 2015, Nauczyciel wczesnej edukacji w perspektywie uczniów- komunikat z badań. W: J.M. Łukasik (red.), Wyzwania szkolnej codzienności. Kraków, Wyd. Ignatianum WAM, 45–66.

Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.

Konopnicka I., 2014, Portret nauczyciela wczesnej edukacji kredką malowany. W: M. Magdy-Adamowicz, I. Kopaczyńskiej (red.), Pedagogika Wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych Tom 1. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 215–227.

Korczynski S., 2002, Obraz nauczyciela. Opole, Wyd. UO.

Kos E., 2013, Wywiad narracyjny jako metoda empiryczna. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 91–116.

Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Warszawa, Wyd. PWN.

Krzemiński I., 1986, Symboliczny interakcjonizm i socjologii. Warszawa, Wyd. PWN.

Madalińska-Michalak J., 2012, Rozwijanie kompetencji emocjonalnych nauczycieli. W: J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela.

Warszawa, Wyd. ABC Wolters Kluwer business.

Michalak J.M., 2003, Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa, Wyd. IBE.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”.

Plenkiewicz M., Jakubowicz-Bryx A., 2004, Kompetencje dydaktyczne nauczycieli wczesnej edukacji. W: A. Jakubowicz-Bryx (red.), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. Bydgoszcz, Wyd. AB, 25–34.

Suchodolski B., 1982, Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Warszawa, Wyd. PWN.

Urbaniak-Zając D., 2013, Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice. Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 19–90.

Urbaniak-Zając D., 2016, W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Żegnałek K., 2008, Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W: K. Żegnałek (red.), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. Warszawa, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 188–195.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.3.173-187
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-08-26 12:38:27


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2154
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 770

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.