Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych

Danuta Iwona Wosik-Kawala

Streszczenie w języku polskim


Samoocena jest jednym z czynników warunkujących funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Wpływa na podejmowane przez człowieka decyzje, w tym na jego karierę zawodową. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia samooceny młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy. Próbę badawczą stanowiło 299 uczniów lubelskich szkół, w tym: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego. W badaniu zastosowano Skalę Samooceny SES – the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) autorstwa Morrisa Rosenberga. Analiza danych ukazała, że uczniowie z różnych typów szkół, stojący u progu dorosłości nie różnią się istotnie statystycznie ze względu na posiadaną samoocenę. Różnic nie odnotowano także, uwzględniając płeć badanych osób. Niepokojący jednak okazał się fakt, że aż co czwarty badany posiadał niski, niekorzystny poziom samooceny. W przypadku tych uczniów należałoby podjąć działania mające na celu podniesienie ich samooceny.


Słowa kluczowe


adolescencja, samoocena, uczniowie, młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł. W: W. Domachowski (red.), tłum. A. Bezwińska i in., Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K.D., 2003, Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? „Psychological Science in the Public Interest”, nr 4(1), 1–44.

Brzezińska A., 1973, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, 87–97.

Brzezińska A., 2003, Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? „Remedium”, nr 4(122), 1–3.

Buczak A., Samujło M., 2013, Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 32, 232–242.

Czerwińska-Jasiewicz M., 1997, Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Warszawa, Oficyna Wydawnicza WP UW.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa, Pracownia

Testów Psychologicznych.

Grabowiec A., 2011, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kirenko J., 2002, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.

Kulas H., 1986, Samoocena młodzieży. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kulig M., 1988, Samoocena – jej rodzaje i rola w funkcjonowaniu ucznia w zespole rówieśników. „Życie Szkoły”, nr 7–8, 418–423.

Musiał D., 2007, Kształtowanie się tożsamości w adolescencji. „Studia z Psychologii w KUL”, t. 14, 73–92.

Niebrzydowski L., 1974, Zależność planów i dążeń życiowych uczniów klas V–VIII od posiadanej samooceny. „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 359–366.

Niebrzydowski L., 1976, O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Niebrzydowski L., 1989, Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. Warszawa, PWN.

Obuchowska I., 1983, Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres dorastania. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Obuchowska I., 1996, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Obuchowska I., 2010, Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, wyd. 3–6 dodruk, Warszawa, PWN, 163–201.

Podolska-Filipowicz E., 2004, Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe. W: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Warszawa–Radom, WSP ZNP – Wydawnictwo ITE.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reykowski J., 1982, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa, PWN, 762–825.

Śliwerski B., 2001, Program wychowawczy szkoły. Warszawa, WSiP.

Tyszkowa M., 1972, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Wojciszke B., 2015, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wosik-Kawala D., 2007, Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin, Wydawnictwo UMCS .

Wosik-Kawala D., 2013, Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., 2017, Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wosińska W., 2004, Psychologia życia społecznego. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.243-257
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:57
Data złożenia artykułu: 2019-10-21 20:07:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3618
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1592

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Danuta Iwona Wosik-Kawala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.