Wpływ uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych na wychowanie uczniów w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego

Andrzej Felchner

Streszczenie w języku polskim


W wyniku splotu szeregu różnych czynników, w tym aktywnej działalności całych pokoleń Polaków, jesienią w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Sytuacja, zwłaszcza gospodarcza i zdrowotna, była jednak bardzo zła. W latach 1918–1939 następowały korzystne zmiany. Mimo to przez ten cały okres zwłaszcza sytuacja mieszkaniowa i żywieniowa większości społeczeństwa nie była zadowalająca. Szczególnie niekorzystnie oddziaływała ona na dzieci i młodzież. Dobrym przykładem jest tu Piotrków Trybunalski wraz z powiatem. W samym mieście większość mieszkańców żyła w jedno-, dwupokojowych ciasnych mieszkaniach, na ogół pozbawionych dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej, a większość najmłodszych była źle, niewłaściwie odżywiana, a nawet często niedożywiona. Jeszcze gorsza sytuacja pod tym względem była na terenie powiatu piotrkowskiego, zwłaszcza na wsi. Mówiąc o oświacie i wychowaniu dzieci oraz młodzieży w Polsce, w okresie między I a II wojną światową, należy na te trudne, ale ważne problemy zwracać dużą uwagę.


Słowa kluczowe


Polska 1918–1939; Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski; wychowanie; dzieci; zdrowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE

Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce Odrodzonej 1918–1939, 1939, wstęp E. Piestrzyński. Warszawa.

Mały Rocznik Statystyczny Polski wrzesień 1939–czerwiec 1941, 1941, Londyn.

Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1935–1939 (krótki zarys działalności), 1939, Piotrków Trybunalski.

Sprawozdanie Magistratu m. Piotrkowa od roku 1925–1928, 1928, Piotrków Trybunalski.

Sprawozdanie samorządu miejskiego miasta Piotrkowa za lata 1925–1933, 1933, Piotrków Trybunalski.

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, 1998, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard. Warszawa.

OPRACOWANIA ZWARTE I ARTYKUŁY

Baranowski B. (red.), 1989, Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego. Łódź.

Baranowski K., 1989, Zabudowa i warunki mieszkaniowe w latach 1918–1939. W: B. Baranowskiego (red.), Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego. Łódź.

Cameron R., 1997, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, wyd. II . Warszawa.

Felchner A., 1998, Sytuacja zdrowotna ludności powiatu piotrkowskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. I.

Felchner A., 2001, Z problematyki zwalczania chorób zakaźnych w Piotrkowie i w powiecie piotrkowskim w latach 1919–1921 – zagadnienia medyczne i społeczne. W: B. Płonka-Syroka (red.), Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. IV, Choroba, jako zjawisko społeczne i historyczne. Wrocław.

Felchner A., 2006, Zdrowie i zdrowotność Piotrkowian. Z problematyki zdrowotności mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20-tych do początków 70-tych XX wieku). Wrocław.

Felchner A., 2007, Rozwój medycyny szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim w II Rzeczypospolitej. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. 70.

Majchrzyk-Mikuła J., 2013, Higiena szkolna na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939 na tle całego kraju. Piotrków Trybunalski.

Okrasa M., 2017, Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918–1998. Lublin.

Piasta A., 2007, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej. Piotrków Trybunalski.

Popiński K., 2010, Finansowe uwarunkowania rozwoju polskiego potencjału militarnego w latach 1936–1939. W: T. Głowiński i K. Popiński (red.), Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, Wrocław.

Posłuszna M. (red.), 2007, Zdrowie i edukacja prozdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni XIX i XX wieku. Wybrane aspekty. Poznań.

Sadowska J., 2006, Świadczenia lecznicze w Ubezpieczalniach Społecznych w Polsce (1933–1951). Łódź.

Skodlarski J., 2000, Zarys historii gospodarczej Polski. Warszawa, Łódź.

Steinbach M., 1937, W sprawie odżywiania ludności miasta Krakowa. Wilno.

Szewczyk W., 1991, Spożycie żywność w Polsce w okresie międzywojennym (na tle dochodów i wydatków na konsumpcję). Warszawa.

Szpak J., 1997, Historia gospodarcza powszechna. Warszawa.

Tomaszewski J., Landau Z., 2005, Polska w Europie i świecie 1918–1939. Warszawa.

Wachowska B., 1989, Stosunki społeczne w latach 1918–1939. W: B. Baranowskiego (red.), Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego. Łódź.

Włodarski Z., Hankała A., 2004, Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli. Warszawa, Kraków.

Wojnarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., 2010, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.1.233-250
Data publikacji: 2020-04-09 11:30:53
Data złożenia artykułu: 2019-11-13 17:06:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 662
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 490

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Andrzej Felchner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.