Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Educatio nova” będzie miała na celu m.in.:

 1. łączenie „dawnych” i „teraźniejszych” koncepcji oraz praktycznych rozwiązań funkcjonujących na różnych poziomach kształcenia, a także w naukowym dorobku dydaktyki uniwersyteckiej;
 2. eksponując interdyscyplinarność, będziemy chcieli otworzyć „drzwi” przyszłości. Nie oznacza to, że zamierzamy unikać sięgania do tradycji dydaktycznej (systematycznie porządkowanej informacji o rozwoju myśli dydaktycznej XIX i XX wieku). Wiedza o przeszłości pozwala bowiem krytycznie spojrzeć na aktualne działania. Mamy jednak świadomość, że przemiany współczesnej kultury, dynamiczny rozwój technologii wymuszają wręcz otwarcie się na nowe rozwiązania, uniemożliwiając tym samym utrwalanie się poglądów już zdezaktualizowanych;
 3. eksponowanie zagadnień charakteryzujących sam proces kształcenia i jego organizację w perspektywie podmiotowej i komunikacyjnej;
 4. prezentowanie pełnego zakresu przemian w procesie kształcenia nauczycieli i tym samym wypełnienie luki w tym trudnym i skomplikowanym procesie;
 5. prezentowanie miejsca dydaktyki nie tylko wśród dyscyplin humanistycznych;
 6. przybliżenie celów, kierunków i problemów reform edukacji w Polsce i na świecie.

 

Działy

Spis treści

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process)
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b)relacje podległości zawodowej; c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 7. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby zasięga opinii właściwych członków Rady Naukowej.
 8. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.

Formularz recenzencki “Educatio Nova”

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

ccby

 

Recenzenci

2016

 • prof. dr hab. Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jan Ożdżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Sambor Grucza, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Robert Dębski, Uniwersytet Jagielloński

2017

 • prof. dr hab.  Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab.  Maria  Kwiatkowska-Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Marzena Marczewska,  prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Przemysław Łozowski, prof. nadzw., Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
 • prof. dr hab. Jelena Miedviedskaja, Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina w Brześciu
 • prof. dr hab. Olena Kwas, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • prof.  dr hab. Marija Żigalova, Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu Akademia Nauk Pedagogicznych i Społecznych Federacji Rosyjskiej
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavska Univerzita v Trnave
 • PhD. Michaela Sepešiová, Prešovská Univerzita v Prešove
 • assoc. prof. Petra Jesenská, Ph.D.,  Department of English and American Studies Faculty of Arts Matej Bel University Banska Bystrica
 • doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Prešovská Univerzita v Prešove
 • PhD. Jan Lazar,  Ostravská Univerzita
 • PHD. Lidia Miladi,  Université Grenoble

2018

 • dr hab. Dorota Michułka, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz –Jedynak,  prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Kopeć, prof. UR,  Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marija Żigalova, Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu
 • prof.  dr hab. Olena Kwas,  Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • prof. dr hab. Ludmiła Sproge, Uniwersytet Łotewski
 • prof. dr hab. Jelena Andruszczenko, Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. S. Skoworody
 • prof. dr hab. Natalia Mykytenko,  Państwowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie
 • dr hab. Przemysław Łozowski,  prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • prof. dr hab. Vladimir Bilovesky, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 • dr hab.  Agnieszka Ubermann,  prof. UR,  Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Ślósarz,  prof. UP,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Renata Bryzek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Indeksacja w bazach

Arianta http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=5340

Google Scholar

 

Etyka publikacji i polityka wobec naruszeń etyki

Tutaj

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa Educatio Nova jest  organem opiniodawczo-doradczym redakcji. Do jej zadań należy:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo (temat wiodący numeru);

c) promocja czasopisma w swych środowiskach naukowych.