Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Do każdego artykułu muszą być dołączone metadane: tytuł, słowa kluczowe, abstrakt w języku polskim i w języku angielskim oraz bibliografia.
 2. Objętość artykułu naukowego powinna być nie mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) i nie większa niż 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami)
 3. Czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Marginesy 2,5 x 2,5 cm. 
 4. Cytat umieszczony w tekście zapisujemy w cudzysłowie (bez kursywy). Wydzielamy tylko cytaty dłuższe niż jedno zdanie, stosując do wydzielonego tekstu czcionkę 10 pkt. i pojedynczą interlinię.
 5. Tytuły książek, utworów poetyckich, artykułów, filmów, audycji telewizyjnych i radiowych piszemy kursywą, np. O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego.  
 6. Tytuły gazet i czasopism piszemy w cudzysłowie, krojem prostym, np. „Prokuratura i Prawo”.
 7. Stosujemy cudzysłowy drugiego stopnia – cudzysłowy ostrokątne («»), np. „Stosunek naszych zasobów materialnych do potęgi mocarstw rozbiorowych – pisał E. Piltz – jest tego rodzaju, że «walka orężna» brzmi dziś, jak krwawa ironia z naszej niemocy”. 
 8. Kropkę kończącą zdanie umieszczamy za znakiem cudzysłowu, np. Należy podkreślić, że „W interesie strony zatem leży podanie do wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i domaganie się utrwalenia ich w dokumentacji (art. 69 § 1 w zw. z art. 68 k.p.a.)”. 
 9. Uwagi odautorskie umieszczamy w nawiasie kwadratowym, dopisując inicjały autora, np. Podczas Wielkiej Wojny [z krzyżakami – przyp. A. G.] doszło do wielu strasznych wydarzeń. 
 10. Skracając przywoływany fragment tekstu, informujemy o tym, stawiając w miejscu skrótu wielokropek w nawiasie kwadratowym: […]. 
 11. Wyrazy obcojęzyczne zapisujemy kursywą, np. stricte
 12. Przypisy – system tradycyjny, łaciński. 
 13. Zapis liczb: - w datach podajemy pełne miesiące, np. 12 maja 2001 roku. - zapis wyrazów „roku, wieku” w określeniach czasu – pełnym słowem, np. w XX wieku, w 1998 roku - dziesiątki lat – np. w latach czterdziestych doszło do... (nie: w 40’ czy w 40-stych). Zapis procentowy – pięćdziesiąt procent. 

Zasady sporządzania przypisów

 1. Przypisy umieszczamy u dołu strony. Każdy z przypisów kończymy kropką. 
 2. Przypis zawiera inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (ewentualnie redakcję, tłumaczenie), miejsce i datę wydania, stronę: M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 223. 
 3. Gdy chcemy przywołać inne dzieło tego samego autora, stosujemy Idem lub Eadem (zapisane kursywą): M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 223. Idem, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998, s. 111. 
 4. W przypadku dzieła kilkorga autorów odpowiednio Idem (ciż sami). W przypadku autorki – Eadem (taż). 5. Cytowanie książek jednego autora: W przypadku powoływania się na jedną pracę danego autora kolejne przywołanie oznaczamy następująco: A. Wysocki, Tajemnice dyplomatycznego sejfu, Warszawa 1974. A. Wysocki, op. cit., s. 134. Jeśli autor reprezentowany jest przez więcej niż jedno dzieło: Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, op. cit., s. 27. W przypadku dwóch kolejnych odwołań do tego samego tekstu stosujemy Ibidem: M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 155. Ibidem, s. 14. 
 5. Cytowanie prac zbiorowych: Zawsze razem. Szkice współczesne, red. Z. Wnuk-Lipiński, Kraków 1995, s. 34–35. 
 6. Cytowanie artykułu z pracy zbiorowej: A. Czubiński, Miejsce Polski w hitlerowskich planach ustanowienia nowego porządku w Europie w latach 1934–1940, [w:] Miejsce Polski w niemieckich planach aneksji i podbojów 1914–1945, pod red. A. Czubińskiego, Opole 1991, s. 34–45. 
 7. Cytowanie rozdziału z książki, w przypadku gdy autor pozostaje taki sam: M. Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu, [w:] Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 38. 
 8. Cytowanie artykułu z czasopisma: J. Zdzitowiecki, Produktywizm jako motyw polityki gospodarczej faszyzmu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, z. 1, s. 69–83. 
 9. Archiwalia: S. Baczyński, Litwa–Polska (1914–1927), mszp., Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), sygn. 45, teczka 6, k. 16. 
 10. Relacje: Relacja ustna Wiktora Ulana z 15 lutego 1999 r. (nagranie w zbiorach autora). 
 11. Materiały internetowe: Tytuł wersji elektronicznej. Tryb dostępu. Informacja o dostępie. Protokół dostępu (jeśli jest): Miejsce/Ścieżka/Plik. Data dostępu: B. Łagowski, Niechciany spadek, www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bronislaw- lagowski-bez-uprzedzen-21. Dostęp: 14 września 2011. 
 12. Umieszczenie znaku przypisu: znak przypisu wstawiamy przed kropką kończącą zdanie. 
 13. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają.

 

Redakcja czasopisma “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” dokłada starań w celu zachowania proporcji między autorami artykułów naukowych z afiliacją zewnętrzną, a autorami afiliującymi macierzysty ośrodek naukowy. Proporcje 2/3 autorów z afiliacją zewnętrzną zachowywane są w ramach voluminu.

Średni czas oczekiwania na ostateczną decyzję redakcji wynosi 90 dni od dnia przesłania manuskryptu.

Obowiązujący zapis nazwy czasopisma: "Annales UMCS sectio G (Ius)"

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 4. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 5. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 6. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.