Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część druga

Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym opracowaniu autorzy podsumowują rozważania zawarte w pierwszej części artykułu dotyczące obowiązujących w Słowacji i Czechach regulacji odnoszących się do udaremniania lub utrudniania wykonania różnego rodzaju rozstrzygnięć urzędowych, a także porównują te regulacje z rozwiązaniami polskimi oraz formułują wnioski płynące z tego porównania.

 


Słowa kluczowe


słowackie prawo karne; czeskie prawo karne; udaremnianie lub utrudnianie wykonania rozstrzygnięcia urzędowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988.

Baláž P., [w:] D. Mašl’anyová [et al.], Trestné právo hmotné, Plzeň 2011.

Bojańczyk A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lutego 2004 r., „Palestra” 2004, nr 7–8.

Chybiński O., [w:] Prawo karne. Część szczególna, red. W. Świda, Wrocław–Warszawa 1975.

Dadak W., Pozbawienie wolności jako znamię przestępstwa samouwolnienia (Uwagi na tle kryminalizacji samouwolnień), „Państwo i Prawo” 1995, z. 10–11.

Gřivna T., [w:] O. Novotný, R. Vokoun, P. Šamal [et al.], Trestní právo hmotné. Zvláštní část, Praha 2010.

Herczeg J., [w:] P. Šamal [et al.], Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář, Praha 2012.

Korgo D., [w:] J. Ivor [et al.], Trestné právo hmotné. Osobitná čast’, Bratislava 2006.

Laciak O., [w:] E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [et al.], Trestný zákon. Osobitná čast. Komentár – II. diel, Praha 2011.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Piaczyńska A., Przestępstwo niepowrotu do zakładu karnego (art. 242 § 2 i 3 KK), „Edukacja Prawnicza” 2010, nr 12.

Poniatowski P., Gloss on the Supreme Court ruling of 19 January 2017, I KZP 11/16 (with reference to the Supreme Court judgement of 21 June 2017, I KZP 3/17), „Ius Novum” 2018, nr 4.

Poniatowski P., Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), Warszawa 2019.

Poniatowski P., Radecki W., Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2021, vol. 68(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.81-97.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Rizman S., [w:] P. Šamal [et al.], Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář, Praha 2012.

Řiha J., [w:] J. Jelínek [et al.], Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, Praha 2013.

Samaš O., Stiffel H., Toman P., Trestný zákon. Stručný komentár, Bratislava 2006.

Siewierski M., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.

Świda W., Prawo karne, Warszawa 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.183-203
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:41
Data złożenia artykułu: 2021-02-13 14:29:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 264
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 411

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.