Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze stanowienia ustawy budżetowej

Adam Tokarski

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze stanowienia ustawy budżetowej. Pierwsza część artykułu dotyczy początkowego okresu funkcjonowania urzędu Prezydenta w polskim porządku ustrojowym, ze szczególnym uwzględnieniem unikalnych kompetencji w zakresie ogłaszania ustawy budżetowej. W drugiej części opracowania omówiono udział Prezydenta w procedurze budżetowej w latach 1989–1997. Trzecia i ostatnia część odnosi się do okresu obowiązywania obecnej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. W artykule wykorzystana została metoda dogmatyczno-prawna i pomocniczo metoda historyczno-prawna.


Słowa kluczowe


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa budżetowa; procedura budżetowa; Konstytucja RP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Balicki R., Relacje między organami władzy wykonawczej – na drodze do systemu kanclerskiego?, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Car S., Z zagadnień konstytucyjnych Polski, Warszawa 1924.

Chojna-Duch E., Charakter prawny ustawy budżetowej (Uwagi na tle wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 1995, z. 7.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016.

Gebethner S., W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.

Grzybowski K., Ustrój Polski współczesnej, Kraków 1948.

Kępa M., Patyra S., Znaczenie ustawy budżetowej z perspektywy doktryny prawa finansowego i konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.02.

Kielin Ł., Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, nr 7, DOI: https://doi.org/10.12775/PBPiS.2019.016.

Komarnicki W., O zmianie Konstytucji polskiej, [w:] Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, red. S. Kilian, Warszawa 2000.

Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.

Kosikowski K., Odmienności w tworzeniu ustawy budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 4.

Kuca G., Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Warszawa 2018.

Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa 1994.

Muszalski E., Uwagi o ustawie zmieniającej i uzupełniającej konstytucję, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1926, nr 42.

Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 z uwzględnieniem zmian ustalonych ustawą z dnia 2 sierpnia 1926, Lwów–Warszawa 1927.

Patyra S., Akty o mocy ustawy w polskim porządku konstytucyjnym. Tradycja a współczesność, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.15.

Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.

Posseltówna I., Konstytucja Polska z dnia 23 kwietnia 1935 roku wraz z ustawą wyborczą do Sejmu, Senatu oraz ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, Warszawa–Lwów 1935.

Radziewicz P., Komentarz do art. 224 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Sarnecki P., Dekrety Konstytucji kwietniowej, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.

Sarnecki P., Termin uchwalenia budżetu w związku z prawem Prezydenta RP do rozwiązania Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 4.

Skrzydło W., Rozwiązanie Sejmu i jego prawne konsekwencje, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 2.

Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2000.

Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.

NETOGRAFIA

Sobczak K., Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2017 rok, 13.01.2017, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prezydent-podpisal-ustawe-budzetowa-na-2017-rok,69005.html (dostęp: 25.08.2021).

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.).

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267, ze zm.).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. 1926, nr 78, poz. 442).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1947, nr 18, poz. 71, ze zm.).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1989, nr 19, poz. 101).

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi PRL i innym organom państwowym (Dz.U. 1989, nr 34, poz. 178).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1992, nr 84, poz. 426).

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1995, nr 5, poz. 25, ze zm.).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1995, nr 150, poz. 729).

ORZECZNICTWO

Orzeczenie TK z dnia 21 listopada 1994 r., K. 6/94, OTK 1994, cz. 2, poz. 39.

Uchwała TK z dnia 11 kwietnia 1995 r., W 2/95, OTK 1995, cz. 1, poz. 22.

Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2004 r., K 20/04, LEX nr 520234048.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.213-228
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:44
Data złożenia artykułu: 2021-09-21 22:05:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 353
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 789

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Adam Tokarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.