Zasady utrzymywania zwierząt domowych w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Estońskiej

Grzegorz Lubeńczuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę porównawczej analizy regulacji określających zasady utrzymywania zwierząt domowych, które funkcjonują w Polsce i w Estonii. Analiza została oparta na modelu W.J. Kamby i uwzględnia charakterystykę kluczowych elementów obu regulacji, określenie ich cech oraz wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy nimi, a w dalszym etapie identyfikację kluczowych elementów konstrukcyjnych obu regulacji oraz ich ocenę pod kątem optymalizacji obowiązujących rozwiązań. Porównanie obejmuje sposób zdefiniowania zwierzęcia domowego w obu regulacjach, co przekłada się na określenie przedmiotowego zakresu obu regulacji, a także podstawowe wymogi warunkujące możliwość utrzymywania zwierzęcia w charakterze towarzysza człowieka, w tym wymogi związane z identyfikacją i rejestracją zwierzęcia, wymogi dotyczące szczepienia zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym oraz warunków ich utrzymywania.


Słowa kluczowe


zasady utrzymywania zwierząt domowych; Polska; Estonia; zwierzęta domowe; rejestracja zwierzęcia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Bradshaw J., Zrozumieć psa. Jak być jego lepszym przyjacielem, Warszawa 2018.

Clutton-Brock J., A Natural History of Domesticated Mammals, Cambridge 1999.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Górski M., Miłkowska-Rębowska J., Komentarz do art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [in:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, vol. 1: Art. 1–89, eds. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, LEX/el. 2012.

Kaaristo M., Vägivald loomade vastu: inimene ja koduloom Lõuna-Eesti külas 19. sajandi teisel poolel vallakohtude protokollide näitel, “Mäetagused” 2006, vol. 31, DOI: https://doi.org/10.7592/MT2005.31.kaaristo.

Kamba W.J., Comparative Law: A Theoretical Framework, “The International and Comparative Law Quarterly” 1974, vol. 23(3), DOI: https://doi.org/10.1093/iclqaj/23.3.485.

Kruk E., Polish and Estonian Regulations on Homeless (Stray) Animals, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.145-166.

Kuszlewicz K., Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.

Lubeńczuk G., Administrative Restrictions with Respect to Keeping Pet Animals in the Light of Polish Law and the Convention for the Protection of Pet Animals, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Warszawa 2020.

Ots L., Loomakaitse ja inimeste suhtumine loomadesse 1930. Aastate Eestis, “Mäetagused” 2006, vol. 31, DOI: https://doi.org/10.7592/MT2005.31.looneots.

Popławski K., Stan i ochrona przyrody Estonii, “Dzikie Życie” 2012, no. 3.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Wrocław 2003.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z komentarzem, Warszawa 2007.

Skoglund P., Ersmark E., Palkopoulou E., Dalen L., Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High Latitude Breeds, “Current Biology” 2015, vol. 25(11), DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.04.019.

Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt, Białystok 2010.

Sowery K., Sentient Beings and Tradable Products: The Curious Constitutional Status of Animals Under Union Law, Forthcoming, “Common Market Law Review” 2018, vol. 55.

Susi M.A., Animals’ Mental Suffering Paradigm in Estonian Judicial and Media Environment, “Przegląd Prawa Administracyjnego” 2018, no. 1.

Susi M.A., Empowering Animals with Fundamental Rights – The Vulnerability Question, “East-West Studies” 2017, vol. 76(8).

Terrel J.E., Hart J.P., Barut S., Cellinese N., Curet A., Denham T., Kusimba C.M., Latinis K., Oka R., Palka J., Pohl M.E.D., Pope K.O., Williams P.R., Haines H., Staller J.E., Domesticated Landscapes: The Subsistence Ecology of Plant and Animal Domestication, “Journal of Archaeological Method and Theory” 2003, vol. 10, DOI: https://doi.org/10.1023/B:JARM.0000005510.54214.57.

Warwick C., Steedman C., Jessop M., Arena P., Pilny A., Nicholas E., Exotic pet suitability: Understanding some problems and using a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection, “Journal of Veterinary Behavior” 2018, vol. 26, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.03.015.

ONLINE SOURCES

Coalition of European Animal Welfare Organisations and Wildlife Professionals, The Use of Positive Lists to Identify Exotic Species Suitable to Be Kept as Pets in the EU, http://www.abyssiniandatabase.com/abynews/wp-content/uploads/2015/02/positive-list-in-eu.pdf (access: 14.8.2021).

Eestimaa Loomakaitse Liit, Hea loomasõber, http://loomakaitse.eu/kasside-ja-koerte-pidamise-eeskirjade-vastuolud-seadusega (access: 10.7.2021).

Federation of Veterinarians of Europe, Regulation of keeping animals as companion animals through the establishment of lists, https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/006_fve_position_on_positive_lists_of_exotic_species_final.pdf (access: 14.8.2021).

Fediaf, European Facts & Figures 2019, http://www.fediaf.org/images/FEDIAF_facts_and_figs_2019_cor-35-48.pdf (access: 10.7.2021).

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Białymstoku, Zapobieganie bezdomności zwierząt. Informacja o wynikach kontroli, LBI.430.004.00.2016, https://www.nik.gov.pl/plik/id,11233,vp,13582.pdf (access: 14.8.2021).

Oleksyn-Wajda A., Ilość posiadanych psów i kotów nie może być ograniczona w regulaminie utrzymywania czystości i porządku w gminie, 19.06.2013, https://www.prawo.pl/samorzad/ilosc-posiadanych-psow-i-kotow-nie-moze-byc-ograniczona-w-regulaminie-utrzymywania-czystosci-i-porzadku-w-gminie,89338.html (access: 10.11.2021).

OTHERS

A letter of the Minister of Agriculture and Rural Development No. DSPiO.WI.4810.436.2016 of 21 October 2016 containing a reply to a parliamentary question No. 6834 of 20 October 2016 on the ratification of the European Convention for the Protection of Pet Animals.

Resolution of the Head of Podkarpackie Province of 28 April 2015, P-II.4131.2.54.2015.

LEGAL ACTS

EE: Act of 17 November 1992 on the Protection of Animals (RT 1992, 50, 617).

EE: Act of 2 June 1993 on the Organization of Local Government (RT I 1993, 37, 558).

EE: Act of 1 June 1994 on Protected Natural Objects (RT I 1994, 46, 773).

EE: Act of 18 November 1998 on the Protection and Use of Fauna (RT I 1998, 107, 1763).

EE: Act of 16 June 1999 on Monitoring of Animal Diseases (RT I 1999, 57, 598).

EE: Act of 13 December 2000 on the Protection of Animals (RT I 2001, 3, 4).

EE: Act of 25 April 2013 – Hunting Act (RT I, 16.05.2013, 2).

EE: Regulation No. 24 of the City Council of Tallinn of 18 April 2013 – Rules of Keeping Dogs and Cats in Tallinn (RT IV, 24.04.2013, 73).

EE: Regulation No. 71 of the City Council of Tartu of 21 May 2015 – Rules of Keeping Dogs and Cats (RT IV, 28.05.2015, 4).

EE: Regulation No. 22 of the City Council of Narva of 24 October 2019 – Establishment of Rules of Keeping Dogs and Cats (RT IV, 1.11.2019, 10; RT I 1999, 57, 598).

EE: Regulation of the Minister of Agriculture No. 76 of 24 July 2008 on the Requirements for Keeping Pet Animals (RTL 2008, 66, 938).

EU: Commission Regulation (EC) No. 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 166/1, 19.6.2006, as amended).

EU: Council Regulation (EC) No. 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 61/1, 3.3.1997, as amended).

EU: European Convention for the Protection of Pet Animals signed on 13 November 1987 in Strasbourg.

EU: European Parliament Resolution of 4 July 2012 on the establishment of an EU legal framework for the protection of pets and stray animals (2012/2670(RSP)) (OJ C 2013/C 349 E/08).

EU: Regulation (EU) No. 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No. 998/2003 (OJ L 178/1, 28.6.2013).

EU: Treaty on the Functioning of the European Union of 25 March 1957 (Journal of Laws 2004, no. 90, item 864[2]).

PL: Act of 13 October 1995 – Hunting Law (Journal of Laws 2018, item 2033, as amended).

PL: Act of 13 September 1996 on Keeping Cleanliness and Order in Local Districts (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 888).

PL: Act of 21 August 1997 on the Protection of Animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638).

PL: Act of 11 March 2004 on the Protection of Animal Health and on Combating Infectious Diseases of Animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1421).

PL: Act of 16 April 2004 on the Protection of Nature (Journal of Laws 2018, item 1614, as amended).

PL: Regulation of the President of Poland of 22 March 1928 on the Protection of Animals (Journal of Laws 1928, no. 36, item 332, as amended).

PL: Regulation of the Minister of Environment of 16 December 2016 on the Protection of Animal Species (Journal of Laws 2016, item 2183).

CASE LAW

EU: Judgement of the CJEU of 19 June 2008 in C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW v. Belgische Staat (OJ C 209/11, 15.8.2008).

PL: Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 April 2009, II OSK 1953/08, Legalis.

PL: Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 16 February 2010, II SA/BK 627/09, Legalis.

PL: Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 10 November 2016, II Sa/Lu 656/16.

PL: Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 19 December 2017, II SA/Kr 1497/17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.111-129
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:35
Data złożenia artykułu: 2022-01-10 11:23:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 249
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 237

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Grzegorz Lubeńczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.