Artykuł 242(1) Kodeksu postępowania cywilnego jako obowiązek procesowy czy postulat?

Karolina Badurowicz

Streszczenie w języku polskim


Celem badawczym artykułu jest pogłębiona analiza wprowadzonego do Kodeksu postępowania cywilnego art. 2421 określającego nową czynność procesową stron na etapie postępowania dowodowego. Z uwagi na fakt, że przepis wprost nie wskazuje, czy należy traktować go jako nowy obowiązek procesowy czy też jedynie jako postulat, konieczne jest ustalenie, jak będzie on aktualnie realizowany w procesie i jakie będą z tego wynikać konsekwencje dla stron postępowania. Autorka przeprowadza analizę przepisu pod kątem jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz ewentualnej sankcji skierowanej wobec strony postępowania za niewykonanie dyspozycji zawartej w omawianym przepisie.


Słowa kluczowe


postępowanie cywilne; postępowanie dowodowe; strony postępowania; Kodeks postępowania cywilnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Błaszczak Ł., [w:] Dowody i postępowania dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015.

Bodio J., Komentarz do art. 3, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2017.

Ciepła H., Komentarz do art. 103 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–205, red. A. Marciniak, Legalis 2021.

Czarnecki Ł., Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego” (Łódź, 6.12.2019 r.), „Monitor Prawniczy” 2020, nr 4.

Gapska E., Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. I – Klauzula generalna, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 15.

Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Legalis 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostek, Legalis 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 505(7) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Legalis 2019.

Gil I., Gil P., Przebieg postępowania dowodowego po zmianach wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r., „EP” 2020, nr 2.

Gościniak M., Postępowanie cywilne jako ciąg czynności procesowych, [w:] Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2017.

Górski K., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39), red. T. Szanciło, Legalis 2019.

Jakubecki A., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 listopada 2017 r.) sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2018.

Jakubecki A., Sankcje za nadużycie uprawnień procesowych w kodeksie postępowania cywilnego, „Palestra” 2019, nr 11–12.

Jaworski S., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian, Legalis 2019.

Krakowiak M., Komentarz do art. 242(1), [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Góra-Błaszczykowska, Legalis 2020.

Krakowiak M., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z dnia 4.7.2019 r. (Część IV. Dowody; Postępowanie dowodowe), „Monitor Prawniczy” 2019, nr 24.

Laskowska-Kulisz A., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] System Postępowania Cywilnego, t. 2: Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, Warszawa 2021.

Mendrek A., [w:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Legalis 2020.

Rodziewicz J., Komentarz do art. 242(1) k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2021.

Sorysz M., Komentarz do art. 103 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Góra-Błaszczykowska, Legalis 2020.

Weitz K., Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1.

DRUKI SEJMOWE

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm VIII kadencji, Druk sejmowy nr 3137.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805).

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469).

ORZECZNICTWO

Wyrok SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 1 czerwca 2020 r., VI P 120/19, Legalis nr 2479516.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.31-46
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:26
Data złożenia artykułu: 2022-02-20 19:16:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 532
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 748

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Karolina Badurowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.