Kontrola instancyjna a bezpieczeństwo prawne obywateli

Małgorzata Szreniawska

Streszczenie w języku polskim


Kontrola instancyjna jest ważnym elementem zapewnienia jakości działań administracji. Bezpieczeństwo prawne wynika z odpowiedniego stosowania prawa, ale również z jakości tego prawa. Pojęcie kontroli instancyjnej może być stosowane w odniesieniu do wielu organizacji, ale przede wszystkim odnoszone jest do administracji publicznej i sądownictwa. Nauka prawa administracyjnego, badając zagadnienie kontroli wewnętrznej administracji, w tym kontroli instancyjnej w ramach administracji publicznej, zwraca uwagę także na zagadnienie bezpieczeństwa prawnego obywateli.


Słowa kluczowe


kontrola; kontrola instancyjna; bezpieczeństwo prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018.

Kacalak A., Kontrola przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji organów jednostek samorządu terytorialnego wydawanych w zakresie zadań własnych, [w:] Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczak, Wrocław 2013.

Kmak M., Kontrola administracji publicznej – ujęcie systemowe (wybrane aspekty), „Homo Politicus” 2018, t. 13, DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5110.13/2018_07mk.

Kościelniak G., Bezpieczeństwo prawne jednostki a bezprawie legislacyjne – wybrane zagadnienia, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2013, nr 2.

Kubas E., System kontroli administracji publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” 2014, nr 15.

Merkwa M., Ochrona praw człowieka a bezpieczeństwo państwa, [w:] Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne, red. D. Kamuda, M. Polinceusz, Rzeszów 2016.

Murat L., Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 4.

Niżnik-Dobosz I., Pojęcie standardu w prawie administracyjnym, jego nauce i w praktyce, [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega-Przyłęcka, Warszawa–Łódź 2019.

Ostrowska A., Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Lublin 2020.

Ozimek M., Wybrane aspekty zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, [w:] Bezpłatna pomoc prawna, red. A. Brzezińska-Rawa, J. May, D. Sylwestrzak, Toruń 2016.

Pałka E., Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym – wybrane problemy, [w:] Przepisy prawne a bezpieczeństwo człowieka, red. M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2011.

Parlicki M., Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich, „Bezpieczeństwo – Teoria i Praktyka” 2013, nr 3.

Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficznoprawna, [w:] Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, red. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Lublin 2016.

Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa, [w:] Demokratyczne państwo prawa, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.

Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.

Princ M., Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Poznań 2017.

Prokop K., Uprawnienia organów władzy publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, [w:] M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa – zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Skibiński A., Samorządowa kontrola instancyjna w III Rzeczypospolitej. Refleksje ogólne i wnioski de lege ferenda, „Studia Lubuskie” 2011, t. 7.

Strycharski I., Słownik do Trylogji, Lwów–Warszawa–Kraków 1925.

Szczepankowska I., Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Białystok 2004.

Tyrawa D., Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej, [w:] Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, red. J. Mojak, A. Żywicka, L. Bielecki, Lublin 2019.

Wojtuń M., Sądowa kontrola uznania administracyjnego z perspektywy komparatystyki prawniczej, Warszawa 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.205-212
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:43
Data złożenia artykułu: 2022-02-26 10:29:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1781
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 527

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Małgorzata Szreniawska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.