Normatywno-społeczne uwarunkowania pełnienia funkcji dzielnicowego w świetle obowiązujących aktów prawnych

Kinga Majcher

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zbadanie aktualnych normatywno-społecznych uwarunkowań pracy dzielnicowego. W tym celu omówiono wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowane w 2016 r. oraz zmieniające się od tego czasu zarządzenia. Zwrócono uwagę na społeczny wymiar pełnienia służby dzielnicowego, wskazując m.in. na powiązanie z ideologią community policing. W opracowaniu wykazano przykładowe rozbieżności pomiędzy stanem zakładanym a stanem faktycznym. Ponadto zaproponowano kierunek pożądanych zmian we wspomnianym zakresie.


Słowa kluczowe


dzielnicowy; community policing; społeczny wymiar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Błaszkiewicz K., Zadania dzielnicowych w czasie pandemii koronawirusa, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2020, nr 2.

Bryła M., Wójcikiewicz J., Idealny dzielnicowy a rzeczywistość, [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, J. Widacki, Warszawa 2000.

Copik J., Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym, „Resocjalizacja Polska” 2013, nr 5.

Długosz J., Wybrane środki diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa publicznego, „Kultura Bezpieczeństwa” 2018, nr 9.

Gwardyński R., Profesjonalny trening policjantów jako istotny element kształtowania podstawowych czynności służbowych, [w:] Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, t. 3: Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych, red. P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski, Szczytno 2014.

Serafin T., Paszowski S, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

Trojanowicz R., Bucqueroux B., Community Policing: How to Get Started, Cincinnati 1984.

Willard O.M., Community-Oriented Policing: A System Approach to Policing, New Jersey 1998.

NETOGRAFIA

Najwyższa Izba Kontroli, NIK o pracy dzielnicowych, 28.04.2016, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pracy-dzielnicowych.html (dostęp: 25.11.2021).

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, Dane kadrowe Policji, https://dane.gov.pl/pl/dataset/540,dane-kadrowe-policji (dostęp: 20.11.2021).

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021, poz. 1882).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005, poz. 1493).

Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz.Urz. KGP 2013, poz. 38).

Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP 2016, poz. 26).

Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP 2017, poz. 12).

Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz.Urz. KGP 2019, poz. 110).

Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. 2020, poz. 1003).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.131-144
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:37
Data złożenia artykułu: 2022-02-28 21:11:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 249
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 333

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Kinga Majcher

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.