Wpływ mieszkańców gminy na procedurę planistyczną

Monika Iżewska

Streszczenie w języku polskim


Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkiem władz samorządu terytorialnego jest zapewnienie społeczeństwu możliwości udziału w procedurze planistycznej. W artykule omówione zostały instrumenty prawne służące obywatelom do aktywnego włączania się w proces tworzenia dwóch najważniejszych gminnych aktów planistycznych, a więc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium. Niestety, aktualne przepisy prawne regulujące udział czynnika społecznego w procedurze planistycznej nie są wolne od wad. Bardzo często stwarzają jedynie pozory właściwej partycypacji społecznej i nie przyznają należytej ochrony praw osobom zainteresowanym. Z uwagi na to konieczne jest wprowadzenie takich zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które umożliwią bardziej efektywną współpracę pomiędzy organami gminy a lokalną społecznością poprzez przyznanie obywatelom skuteczniejszych instrumentów prawnych umożliwiających współdecydowanie o treści gminnych aktów planistycznych.


Słowa kluczowe


procedura planistyczna; partycypacja społeczna; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Daniel P., Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej – rzeczywiste uprawnienie czy „przykry” obowiązek organu, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 7–8.

Fogel A., Aksjologiczny wymiar partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, t. 1, Warszawa 2017.

Nowak H., Ramy prawne zaufania do organów administracji publicznej w gospodarce przestrzennej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 5.

Ostrowska A., Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Lublin 2020.

NETOGRAFIA

Więckowska M., Udział czynnika społecznego w procedurze planistycznej, 2.01.2020, https://www.temidium.pl/artykul/udzial_czynnika_spolecznego_w_procedurze_planistycznej-5621.html (dostęp: 10.05.2022).

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 559).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 503).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 137/15, LEX nr 2206931.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.19-28
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:20
Data złożenia artykułu: 2022-05-13 16:32:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 171
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 119

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Monika Iżewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.