Nowelizacje przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego w latach 2017–2019 – ocena wprowadzonych regulacji

Maciej Zielepucha

Streszczenie w języku polskim


Od czasu uregulowania w części piątej Kodeksu postępowania cywilnego podstawowych zasad dotyczących arbitrażu i relacji między sądem polubownym a sądem państwowym w 2005 r. przepisy te były dotychczas nowelizowane osiem razy. Trzy ostatnie zmiany miały miejsce w latach 2017–2019. W niniejszym opracowaniu autor przytacza treść znowelizowanych przepisów, analizuje ich znaczenie i użyteczność w praktyce kilka lat po wejściu w życie oraz przywołuje poglądy przedstawicieli nauki odnoszące się do nowych regulacji, a także wskazuje na pozytywną ocenę wprowadzonych zmian i zaznacza, że umożliwiają one rozwój arbitrażu w Polsce, przede wszystkim korporacyjnego i konsumenckiego.


Słowa kluczowe


arbitraż; nowelizacja; sąd polubowny; arbitraż korporacyjny; arbitraż konsumencki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bilewska K., Nowe otwarcie w polskim arbitrażu korporacyjnym, „Biuletyn Arbitrażowy” 2022, nr 29.

Budniak-Rogala A., Marszałkowska-Krześ E., Zdatność arbitrażowa – uwagi wybrane na tle nowelizacji ustawą z 31.07.2019 r., [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, red. M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak, t. 2, Warszawa 2020.

Chyla Ł., Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2019, nr 3.

Chyla Ł., Remarks on the Current Situation of Polish Intra-corporate Dispute Arbitration as to Compared to German and Italian Equivalents, „Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools” 2020, vol. 40(4), DOI: https://doi.org/10.33531/farplss.2020.4.6.

Chyla Ł., Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych – część I, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2021, vol. 37, DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.17.

Chyla Ł., Uwagi odnośnie sytuacji arbitrażu wewnątrzkorporacyjnego w Polsce dwa lata po reformie, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2021, nr 3.

Chyla Ł., Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2020, nr 3.

Chyla Ł., Glinka J., Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2017, vol. 21, DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.21.6.

Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.

Guzik B., Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia po 8.9.2019 r., „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2021, nr 1.

Historia Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w Sporach Uchwałowych zza kulis, czyli dlaczego i jak powstał Regulamin Uchwałowy, „Biuletyn Arbitrażowy” 2022, nr 29.

Kąkolecki A., Nowaczyk P., Źródła prawa, wytyczne, regulaminy, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8: Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, Legalis 2015.

Kuratowski R., Sądownictwo polubowne. Studium teoretyczno-praktyczne z uwzględnieniem prawodawstwa, obowiązującego w trzech dzielnicach Rzeczypospolitej, i polskiego Kodeksu postępowania cywilnego z roku 1930, Warszawa 1932.

Łabno M., Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022, nr 4.

Mędrala M., Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2007, nr 1.

Misztal-Konecka J., Komentarz do tytułu pierwszego części piątej k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. A. Marciniak, Legalis 2020.

Morek R., Budniak-Rogala A., Komentarz do art. 1214, [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2021.

Orzeł-Jakubowska A., Komentarz do art. 1161, [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2022.

Orzeł-Jakubowska A., Komentarz do art. 1164, [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2022.

Popiołek W., Zdatność arbitrażowa sporów o prawa majątkowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 6.

Ryszkowski K., Disputes Related to the Company’s Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019, “Cadernos de Dereito Actual” 2020, vol. 14.

Ryszkowski K., Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2020, nr 2.

Skowron R., Arbitration in Employment Disputes – de lege ferenda Comments 15 Years after Arbitration Clauses in Employment Relations Have Been Introduced in the Civil Procedure, „Acta Iuris Stetinensis” 2020, vol. 31(3), DOI: https://doi.org/10.18276/ais.2020.31-06.

Sołtysik S., Komentarz do art. 1214, [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2022.

Szlęzak A., Pałubicki R., Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. Uwagi ogólne, [w:] Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, red. A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski, Warszawa 2015.

Szumański A., Czy jest w Polsce kryzys arbitrażu handlowego?, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 2.

Szumański A., Wypowiedź na seminarium naukowym „Nowe granice arbitrażu” zorganizowanym w dniu 3 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim, „Biuletyn Arbitrażowy” 2020, nr 25.

Szumański A., Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 7.

Tujakowska A., Olechowski M., The Latest Changes in Polish Civil Procedure – An Opportunity for Arbitration?, „Biuletyn Arbitrażowy” 2020, nr 25.

Weitz K., Komentarz do art. 1157, [w:] Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, t. 6: Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, LEX/el. 2017.

Więzowska-Czepiel B., Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 3.

Wiśniewski A.W., Zdolność i zdatność arbitrażowa, [w:] System Prawa Handlowego, t. 8: Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, Warszawa 2015.

Zapis dyskusji w ramach seminarium naukowego „Nowe granice arbitrażu”, zorganizowanego w dniu 3 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim, „Biuletyn Arbitrażowy” 2020, nr 25.

Ziemblicki B., Going Online – Is the World Ready to Replace Litigation with Online Dispute Resolution Mechanisms?, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2015, vol. 5(2), DOI: https://doi.org/10.1515/wrlae-2015-0034.

Żukrowska M., Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle nowelizacji art. 1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminów SA KIG i SA Lewiatan, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021, nr 7.

Żukrowska M., Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle nowelizacji art. 1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminów SA KIG i SA Lewiatan, cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021, nr 8.

NETOGRAFIA

Durbas M., Kos R., Important Changes to Arbitration of Corporate Disputes Introduced, 7.11.2019, https://www.lexology.com/commentary/arbitration-adr/poland/kubas-kos-gakowski/important-changes-to-arbitration-of-corporate-disputes-introduced (dostęp: 12.07.2022).

Kocur M., Kilka uwag do najnowszej zmiany przepisów dotyczących arbitrażu, 14.08.2019, https://www.linkedin.com/pulse/kilka-uwag-do-najnowszej-zmiany-przepis%25C3%25B3w-dotycz%25C4%2585cych-michal-kocur/?trackingId=75SrA607m4T0S%2FqI8o6cyA%3D%3D (dostęp: 12.07.2022).

Park J.Y., Choi J.H., The Issue of the Seat of Arbitration in ODR Arbitration, 2020, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/08/05/the-issue-of-the-seat-of-arbitration-in-odr-arbitration (dostęp: 12.07.2022).

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Zdatność arbitrażowa – ważna zmiana przepisów w KPC!, 12.08.2019, https://sakig.pl/aktualnosci/zdatnosc-arbitrazowa-zmiana-przepisow-w-kpc (dostęp: 12.07.2022).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4169A98E5E473726C1257FD9002D8320/%24File/630-uzasadnienie.docx (dostęp: 12.07.2022).

AKTY PRAWNE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. L 165/63, 18.06.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. L 165/1, 18.06.2013).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360, ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805, ze zm.).

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469).

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 670/09, LEX nr 589813.

Uchwała SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09, LEX nr 493962.

Uchwała SN z dnia 28 września 2016 r., III CZP 40/16, LEX nr 2113364.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., VII AGa 2119/18, LEX nr 3160237.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.161-175
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:34
Data złożenia artykułu: 2022-07-22 23:10:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 316
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 180

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Maciej Zielepucha

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.