Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej

Eliza Komierzyńska, Marian Zdyb

Streszczenie w języku polskim


Klauzula interesu publicznego jest współcześnie traktowana jako nierozerwalnie związana z administracją publiczną i jej działaniami. Wykorzystuje się ją między innymi podczas prób określenia, czym jest sama administracja publiczna i na czym polega jej istota. Interes publiczny jest pojęciem kluczowym na gruncie prawa administracyjnego, lecz nadal – mimo podejmowanych nawet przez ustawodawcę prób zdefiniowania tego pojęcia – nie jest ono rozumiane jednoznacznie. Klauzula interesu publicznego jest konstrukcją normatywną, o charakterze generalnej klauzuli odsyłającej. Najogólniej rzecz ujmując, jest ona dyrektywą kierowaną do organów administracji publicznej, które swoje zadania powinny wykonywać w interesie publicznym. Klauzula interesu publicznego jest zaliczana do klauzul zasadniczych dla prawa administracyjnego (meta-klauzul), co nie oznacza przyznania absolutnego prymatu interesowi publicznemu w działaniach administracji publicznej. Należy pamiętać o odpowiednim ważeniu interesu publicznego interesem obywatela (interesem jednostki, interesem indywidualnym), istnieją bowiem określone, zasadnicze prawa człowieka, a nawet można spotkać poglądy, iż pojęcie interesu publicznego nabiera pełnej treści dopiero wtedy, gdy zostanie on zestawiony z prawem poszczególnej jednostki.


Słowa kluczowe


administracja publiczna; interes publiczny; interes obywatela; interes indywidualny; interes jednostki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blicharz J., Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji publicznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. 40.

Blicharz R., Kania M., Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym, „Przegląd Ustwodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 5.

Dobkowski J., Kategoria interesu publicznego jako przedmiot regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie strategiczne i przestrzenne, red. R. Biskup, A. Haładyj, „Prawo – Administracja – Kościół” 2006 (nr specjalny).

Góral L., Interes publiczny jako przesłanka ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego w Polsce i we Francji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2010, t. 82.

Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Warszawa 2011.

Lang J., Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, red. A. Błaś, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1997, t. 38.

Leszczyński L., Kategoria interesu w stosowaniu prawa administracyjnego. Przykład art. 7 KPA, [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006.

Leszczyński L., Rozdział II. Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Leszczyński L., Rozdział VII. Interpretacyjna rola kryteriów otwartych i innych decyzji stosowania prawa, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Modliński E., Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1149 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., nr 47, poz. 278 z późn. zm.).

Wołpiuk W.J., Dobro wspólne a interes publiczny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2006, z. 1.

Wyrok NSA z dnia 17 lipca 2009 r., II FSK 2137/08, Legalis.

Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97, OTK ZU 1998/3/29.

Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97, OTK ZU 1998/55/363.

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK ZU 1998/4/50.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. P. 2/98, OTK ZU 1999/1/1.

Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK ZU 1999/2/25.

Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., sygn. K 33/98, OTK ZU 1994/4/97.

Wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r., sygn. K 13/98, OTK ZU 1999/4/74.

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 1999 r., sygn. K 11/09; OTK ZU 1999/5/97.

Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2000 r., sygn. K 15/98, OTK ZU 2000/3/86.

Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2001 r., sygn. K 23/00, OTK ZU 2003/9A/103.

Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. K 19/01, OTK ZU 2002/1A/1.

Wyrok TK z dnia 22 września 2002, sygn. K 19/01, OTK ZU 2002/1A/1.

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 r., sygn. K 37/02,OTK ZU 2003/9A/96.

Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. SK 15/02, OTK ZU 2003/9A/103.

Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. SK 15/03, OTK ZU 2004/4A/31.

Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. K 33/03, OTK ZU 2004/4A/31.

Wyrok TK z dnia 22 września 2005 r., sygn. Kp 1/05, OTK ZU 2005/8A/93.

Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. SK 57/04, OTK ZU 2006/SA/43.

Wyrok TK z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. P 24/05, OTK ZU 2006/7A/97.

Wyrok TK z dnia 6 grudnia 2006 r., sygn. SK 5/05, OTK ZU 2006/11A/169.

Wyrok TK z dnia 26 marca 2007 r., sygn. K 29/06, OTK ZU 2007/3A/30.

Wyrok TK z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. K 39/07, OTK ZU 2007/8A/41.

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. K 45/07, OTK ZU 2009/1A/3

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2005 r., IV SA/Wa 671/05, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r., II SA/Wa 2125/07, Legalis.

Wyrzykowski M., „Interes społeczny” jako kategoria proceduralna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1990, nr 1022.

Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.

Zdanie odrębne M. Zdyba do wyroku TK z dnia 10 października 2001 r., sygn. akt K 28/01, OTK ZU 2001/7/212.

Zdyb M., Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Materialne prawo administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-Lecia, Warszawa 2001.

Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.

Zdyb M., Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konflikt interesów, „Annales UMCS. Sectio G” 1993, Vol. 40.

Zdyb M., Interes publiczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006.

Zdyb M., Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011.

Zdyb M., Komentarz do art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Zdyb M., Miejsce jednostki w porządku państwa. Państwo a jednostka, „Annales UMCS. Sectio G” 1992, Vol. 38.

Zdyb M., Ochrona interesu indywidualnego w sferze prawa administracyjnego. Jednostka w systemie normatywnych uwarunkowań państwa prawnego, „Folia Societatis Scientarum Lublinensis” 1990, Vol. 32.

Zdyb M., Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999.

Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego, Lublin 1991.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.

Zdyb M., Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego jako fundament kształtowania współczesnego ładu konstytucyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Zdyb M., Sieradzka M., Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 12.

Zdyb M., Sieradzka M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Zdyb M., Stelmasiak J., Szreniawski J., Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Żurawik A., „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.

Żurawik A., Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.161
Data publikacji: 2016-12-21 12:16:46
Data złożenia artykułu: 2016-03-14 08:26:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3260
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 18146

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Eliza Komierzyńska, Marian Zdyb

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.