Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne

Marian Zdyb

Streszczenie w języku polskim


Dla każdego – i szerokiego, i wąskiego – ujęcia służby publicznej ważna jest nie sama władza, ale służenie innym (służebnicza postawa). Nie ulega dziś wątpliwości, że podstawowych standardów służby publicznej należałoby szukać w Konstytucji RP, aktach normatywnych rangi ustawowej, aksjologicznych desygnatach ładu publicznego itd. Pośród podstawowych standardów tak pojmowanej służby należałoby wskazać m.in.: należyte staranie w zakresie ochrony godności człowieka, roztropną troskę o dobro wspólne i dobro Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo prawne i pewność prawa, autorytet służby publicznej jako wyznacznik autorytetu Państwa, etykę i moralność w zakresie służby, prawość woli i poczucie sprawiedliwości, neutralność, apolityczność, bezstronność, uczciwość, rzetelność, roztropność, a także stosowną realizację idei państwa prawnego itd. Podstawowym i ważnym problemem staje się dziś budowanie etosu służby publicznej, z którym wiąże się swoisty imperatyw moralny, powiązany z godnością zawodową, honorem służby, poczuciem prawa i ładu publicznego.


Słowa kluczowe


służba publiczna; Konstytucja RP; etyka; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz D., Podstawowe zasady etyki urzędniczej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, red. H. Izdebski, T. Barankiewicz, I. Bogucka, T. Chauvin, D. Długosz, B. Przywora, P. Skuczyński, S. Sykuna, Warszawa 2016.

Koneczny F., Rozwój moralności, Lublin 1938.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Krąpiec M.A., [w:] Suwerenność, by ocalić, Toruń 1997.

Krucina I., Wokół wartości najwyższych, Wrocław 1996.

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Radbruch G., Die Natura der Sache als juristische Denkform, Dormstadt 1960.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku (Dz.U. z 1920 r., nr 11, poz. 61).

Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. z 1921 r., nr 30, poz. 77).

Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 1949 r., nr 11, poz. 72).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1511 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1510 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 89, poz. 402 ze zm. – nie obowiązuje).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r., nr 49, poz. 483 ze zm. – nie obowiązuje).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (t.j. Dz.U. nr 128, poz. 1403 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 ze zm. – nie obowiązuje).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 713 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1345).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2016 r., poz. 713 ze zm.).

Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., K2/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 13.

Wyszyński S., Droga awansu społecznego, [w:] Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990.

Wyszyński S., O moralną odnowę narodu, [w:] Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.

Zdyb M., Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014.

Zdyb M., Dobro wspólne (publiczne), [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010.

Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, Warszawa 2001.

Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.

Zdyb M., Godność człowieka w świetle art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012.

Zdyb M., Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] Studia z prawa publicznego, t. 1, Lublin 1999.

Zdyb M., Wolność wyznania w kontekście współczesnych wyzwań. Uwagi ogólne, [w:] Amicus homini et defensor iustitiae (Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości). Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.9
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:21
Data złożenia artykułu: 2017-10-05 11:40:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 979
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2651

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marian Zdyb

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.