Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

Sławomir Fundowicz

Streszczenie w języku polskim


Koncepcja administracji publicznej zależy od poglądów tych, którzy je tworzą. Z koncepcji zaś wynika sposób rozwiązywania szczegółowych problemów, w tym sposób budowania norm prawnych i wprowadzania konstrukcji organizacyjnych. Sama koncepcja administracji publicznej uwarunkowana jest założeniami filozoficznymi, często nawet nieuświadomionymi. Najczęściej chodzi tutaj o założenia aksjologiczne, które jednak wynikają z antropologii lub ontologii. Na kształt współcześnie rozwijanych koncepcji administracji publicznej mogą więc mieć wpływ różne poglądy. Nie jest łatwo dokonać pełnej klasyfikacji poglądów mających wpływ na koncepcje administracji publicznej. Często są to bowiem koncepcje sięgające do wielu źródeł. Można jednak próbować wyodrębnić pewne wiodące kierunki. Są wśród nich: koncepcje humanistyczne, koncepcje normatywistyczne, koncepcje pragmatyczne, koncepcje socjalistyczne, koncepcje personalistyczne, koncepcje modernistyczne (ponowoczesne). Jednym z podstawowych założeń personalistycznej koncepcji administracji publicznej jest dobro wspólne, z kolei określenie istoty służby publicznej wymaga rozróżnienia materialnego i organizacyjnego rozumienia tego pojęcia.


Słowa kluczowe


służba publiczna; administracja publiczna; koncepcja personalistyczna; zadanie publiczne; proces decyzyjny; dobro wspólne; zasada dobrej administracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1999.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Paryż 1987.

Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.

Chrisdu-Budnik A., [w:] A. Chrisdu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005.

Cieślak Z., Prawo do dobrej administracji (tezy wystąpienia), [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.

Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.

Działocha K., Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Fundowicz S., Administracja bliska ludziom i bliska ludzi, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.

Fundowicz S., Korporacje prawa publicznego w teorii i praktyce prawa niemieckiego, „Roczniki Naukowe TN KUL” 1999, t. 9.

Hufen F., Fehler im Verwaltungsverfahreh, Baden-Baden 1986.

Joffe O.S., Szargorodski M.D., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1963.

Kaufman R., Gesetz und Recht, München 1984.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Kisielowska M., Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, R. Balicki, Wrocław 1998.

Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.

Krąpiec A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.

Krąpiec A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1991.

Krąpiec A., Suwerenność… czyja?, Lublin 1996.

Łętowska E., „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975.

Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983.

Marxistisch-leninstische Staats- und Rechtstheorie, Berlin 1975.

Niewiadomski Z., Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem normatywnym?, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.

Nowacki J., Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice 1992.

Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, Kęty 2002.

Rozmaryn S., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, z. 12.

Seidler G.L., Teoria państwa i prawa (część analityczna), Kraków 1951.

Sobański R., Dobro zasadą i racją bytu administracji, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.

Starościak J., Źródła prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977.

Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.

Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.

Teorija gosudarstva i prava, red. A.M. Vasil’ev, Moskwa 1977.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 1997.

Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie artykułu 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.

Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.29
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:22
Data złożenia artykułu: 2017-10-26 11:41:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1024
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 980

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sławomir Fundowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.