Desakralizacja myśli politycznej w czasach nowożytnych

Łukasz Szymański

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w czasach nowożytnych, w postrzeganiu celu państwa, polityki i pożądanych postaw władcy. W pracy przedstawiono porównanie myśli politycznej średniowiecza z tą, która była autorstwem późniejszych pisarzy politycznych: N. Machiavellego, J. Bodina, H. Grotiusa i T. Hobbesa. Nasuwającym się wnioskiem z rozważań jest konstatacja, że w czasach renesansu i baroku uwidoczniło się pozbawienie dotychczasowej myśli politycznej wątków sakralnych. Interesującym zagadnieniem jest to, że przyczyny przeobrażeń tkwiły również w samych sprzecznościach istniejących w średniowieczu. Recepcja arystotelizmu, podkopanie autorytetu papiestwa i powstanie suwerennych państw dogłębnie i trwale zmieniły postrzeganie polityki i funkcjonowania państwa.


Słowa kluczowe


historia myśli prawnej; historia myśli politycznej; desakralizacja; średniowiecze; czasy nowożytne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alighieri D., Monarchia, Kęty 2002.

Bartyzel J., Król, [w:] Encyklopedia białych plam, red. H. Kiereś, t. 10, Radom 2003.

Bartyzel J., Makiawelizm, [w:] Encyklopedia białych plam, red. H. Kiereś, t. 11, Radom 2003.

Bartyzel J., Makiawelizm, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007.

Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009.

Bloch M., Królowie Cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, Warszawa 2008.

Grad P., Szekspir i sekularyzacja. Narodziny tożsamości świeckiej w „Ryszardzie II”, „Pressje” 2001, teka XXVI/XVII.

Grotius H., O prawie wojny i pokoju, t. 1, Warszawa 1957.

Hergenröther J., Historia powszechna Kościoła Katolickiego, t. 7, Warszawa 1902.

Hobbes T., Lewiatan, czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005.

Izdebski Z., Wstęp, [w:] J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958.

Jan z Salisbury, Policraticus, Lublin 2008.

Kantorowicz E., Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007.

Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.

Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy, Poznań 2008.

Łuszczyńska M., Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.

Maneli M., Machiavelli, Warszawa 1968.

Nanke C., Przedmowa tłumacza, [w:] N. Machiavelli, Książę, Kęty 2005.

Pysiak J., Wyprawa Karola Wielkiego na Wschód i cudowne uzdrowienie skrofułów przez króla Franków, [w:] Christianitas Romana, red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009.

Roux J.-P., Król: mity i symbole, Warszawa 1998.

Seduliusz Szkot, De rectoribus christianis, [w:] Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, Hrsg. S. Hellman, München 1906.

Seidler G.L., Myśl polityczna średniowiecza, Kraków 1961.

Szymański Ł., Strażnik Ładu, arbiter, vicarius Christi – ustrój monarchiczny w myśli politycznej średniowiecza, [w:] Varia doctrinalia, red. Ł. Machaj, Wrocław 2012.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1993.

Tokarczyk R., Hobbes, Warszawa 1987.

Tomasz z Akwinu, O królowaniu – królowi Cypru, „Państwo. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2004.

Wielomski A., Konserwatyzm między Atenami a Jerozolimą. Szkice postawerroistyczne, Warszawa 2009.

Wojtyszyn R., Szkoła prawa natury – od Hugona Grocjusza do Johna Locke’a, „Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.235-246
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:26
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 11:14:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Łukasz Szymański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.