Interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej

Maciej Jacek Nowak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było określenie roli interesu publicznego w systemie gospodarki przestrzennej. Do jego zrealizowania wykorzystano perspektywę dwóch dyscyplin: prawa i polityki publicznej. Wskazano, że interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej musi być nieodłącznie powiązany z ładem przestrzennym. Ta perspektywa nie jest obecnie wystarczająco uwzględniana przy wykładni przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W artykule wskazano przepisy wymagające szczególnego podkreślenia w kontekście realizacji polityki przestrzennej powiązanej z dbałością o ochronę interesu publicznego.


Słowa kluczowe


interes publiczny; system gospodarki przestrzennej; ład przestrzenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bąkowski T., Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, Gdańsk 2018.

Brzezińska-Rawa A., Spójność i ciągłość podstawowych aktów planowania przestrzennego, Toruń 2019.

Drzazga D., Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrument osiągania sustensywnego rozwoju, Łódź 2019.

Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013.

Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M., Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2018, nr 2(1).

Koszty chaosu przestrzennego, red. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2018, t. 182(2).

Kowalewski A., Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, red. J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez, Łódź 2019.

Kowalewski A., Nowak M., Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2018, t. 182(1).

Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Kraków 2009.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Markowski T., Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, [w:] Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, red. F. Kuźnik, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, t. 153.

Nowak M., Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – instrument czy wyłącznie bariera rozwoju?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 2.

Nowak M., Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017, t. 175.

Rokicka-Murszewska K., Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019.

Śleszyński P., Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, z. 252.

Śleszyński P., Stępniak M., Mazurek D., Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego, „Przegląd Geograficzny” 2018, nr 2, DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2.

Woźniak M., Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Opole 2018.

Woźniak M., Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] Przestrzeń i nieruchomość jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2011.

Zawadzka A., Ład nasz przestrzenny, Gdańsk–Warszawa 2017.

Zybała A., Polityka przestrzenna i jej rezultaty w warunkach rosnącej złożoności jej problemów, „Studia z Polityki Publicznej” 2019, nr 2, DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2019.2.5.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.1.39-49
Data publikacji: 2020-05-21 14:15:55
Data złożenia artykułu: 2019-06-21 15:19:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 860
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 610

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Maciej Jacek Nowak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.