Ograniczenia podmiotowe w procedurze sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony własności nieruchomości – wybrane zagadnienia

Anna Ostrowska

Streszczenie w języku polskim


Dla przyznania jednostce ochrony sądowoadministracyjnej konieczne jest zaistnienie związku pomiędzy jej sytuacją a normą prawa materialnego bądź procesowego. Na tle sądowej kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w imię ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju ogranicza prawo własności nieruchomości, kluczowym zagadnieniem jest prawo właściciela nieruchomości do ochrony jego interesów poprzez uruchomienie tej kontroli bądź wzięcie udziału w postępowaniu sądowym wszczętym z inicjatywy innego podmiotu. W doktrynie najczęściej porusza się kwestię legitymacji skargowej właściciela nieruchomości w kontekście sporów na tle wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Znacznie mniej miejsca poświęca się natomiast równie istotnemu zagadnieniu dopuszczalności udziału uczestników na prawach strony w postępowaniu w sprawie skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ono wycinek szerszego problemu ochrony interesu prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.


Słowa kluczowe


ochrona własności; prawo do sądu; uczestnik postępowania; postępowanie sądowoadministracyjne; skarga na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Adamiak B., Pojęcie postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań – propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1972, nr 163.

Chróścielewski W., Przedmiotowy i podmiotowy zakres ochrony udzielanej przez sądy administracyjne, [w:] Polskie sądownictwo administracyjne, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2006.

Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004, z. 9.

Drachal J., Jagielski J., Cherka M., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. J. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.

Karciarz M., Kiełbus M., Pozycja uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie statusu RIPOK, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947.

Knysiak-Molczyk H., Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej, [w:] Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, LEX/el. 2010.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 33, [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019.

Ostrowska A., Model sądowoadministracyjnej kontroli uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście niskiego pokrycia terytorium Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, [w:] Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu. Próba rozwiązania problemu, red. T. Mądry, E. Topolnicka, Poznań 2017.

Romańska M., Komentarz do art. 33, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, LEX/el. 2016.

Starościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968.

Tarno J.P., Komentarz do art. 33, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011.

Tarno J.P., Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006.

Woś T., Skarga gminy do NSA na rozstrzygnięcie organu nadzorczego – aspekty procesowe, „Państwo i Prawo” 1993, z. 7.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

Zimmermann J., Prawo do sądu w prawie administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z dnia 16 grudnia 2008 r., II OZ 1310/08, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 2 lipca 2010 r., II OZ 623/10, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2011 r., II OZ 1298/11, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 27 marca 2012 r., II OZ 217/12, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 28 marca 2012 r., II OZ 216/12, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 16 października 2012 r., II OZ 903/12, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., II OZ 64/14, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 2015 r., II OZ 52/15, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 5 maja 2015 r., II OZ 349/15, CBOSA.

Postanowienie NSA z dnia 26 października 2016 r., II OZ 1886/16, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 10 maja 2006 r., I OSK 298/06, ONSAiWSA 2007, nr 2, poz. 34.

Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r., II OSK 2597/15, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.1.51-64
Data publikacji: 2020-05-21 14:15:56
Data złożenia artykułu: 2019-08-24 13:34:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 475
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 426

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Anna Ostrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.