Obowiązki pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – zagadnienia węzłowe

Jarosław Czerw

Streszczenie w języku polskim


Obowiązki pracowników samorządowych, w tym pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, określają głównie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz – w zakresie nieuregulowanym w ustawie o pracownikach samorządowych – przepisy Kodeksu pracy. Wśród podstawowych obowiązków pracowników samorządowych ustawodawca wymienia dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli. Konsekwencją naruszenia przez pracowników samorządowych obowiązków pracowniczych może być poniesienie przez nich odpowiedzialności porządkowej, a w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika samorządowego podstawowych obowiązków pracowniczych – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.


Słowa kluczowe


pracownik samorządowy; obowiązki pracownicze; ustawa o pracownikach samorządowych; Kodeks pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Góralczyk W. jr., Kierownictwo w prawie administracyjnym, LEX/el. 2016.

Hasło: polecenie, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/polecenie%20.html [dostęp: 18.10.2019].

Kryczka S., Odpowiedzialność porządkowa, „Służba Pracownicza” 2013, nr 10.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Maciaszek P., Znaczenie zawarcia w rocie ślubowania niektórych funkcjonariuszy publicznych słów „Tak mi dopomóż Bóg” w prawie polskim i prawie kanonicznym, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2.

Maniewska E., Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2018.

Perdeus W., Komentarz do art. 108 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2018.

Pisarczyk Ł., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.

Pisarczyk Ł., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 3.

Płażek S., Komentarz do art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.

Rycak A., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] M.B. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX/el. 2016.

Rycak A., Komentarz do art. 25 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] M.B. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX/el. 2016.

Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.

Sadowska B., Ślubowanie i służba przygotowawcza w samorządach, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016, nr 6.

Sierocka I., Odpowiedzialność porządkowa pracowników – od kodyfikacji do współczesności, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.209.

Stelina J., Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7–8.

Szewc A., Szewc T., Komentarz do art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.

Szewczyk H., Nawiązanie umownego stosunku pracy oraz ślubowanie pracownika samorządowego, LEX/el. 2011.

Tomaszewska M., Komentarz do art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX/el. 2014.

Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Wilczyńska A., Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 6.

Zatrudnienie w JST. Liczba urzędników rośnie najszybciej w samorządach, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/174335/Zatrudnienie-w-JST--Liczba-urzednikow-rosnie-najszybciej-w-samorzadach [dostęp: 19.10.2019].

Zuzankiewicz P., Komentarz do art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.

Zuzankiewicz P., Komentarz do art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 936 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 511).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2019, poz. 512).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1285).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 742).

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r., OSK 690/18, niepubl.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2010 r., LEX.O.LP.0911-22/10, Dz.Urz. Woj. Mazow. 2010, nr 211, poz. 7090.

Wyrok SN z dnia 26 lipca 1979 r., I PR 64/79, OSN Izba Cywilna 1980, nr 1–2, poz. 17.

Wyrok SN z dnia 10 lutego 2006 r., I PK 157/05, MPP 2006, nr 11, poz. 597.

Wyrok SN z dnia 7 marca 2012 r., II PK 155/11, OSN Izba Pracy 2013, nr 3–4, poz. 31.

Wyrok SN z dnia 25 listopada 2014 r., I PK 98/14, OSN Izba Pracy 2016, nr 6, poz. 67.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.1.9-22
Data publikacji: 2020-05-21 14:15:52
Data złożenia artykułu: 2019-10-20 17:31:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3572
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1569

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jarosław Czerw

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.